Urbanism si Amenajarea Teritoriului

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM
– Cerere tip in care se vor completa atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita Certificatul de Urbanism, cat si elementele care definesc scopul solicitarii;
– Taxa formular;
– Documentul de plata a taxei de eliberare certificat de urbanism (copie);
– Taxa certificat de urbanism;
– Planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500, 1:2000 sau 1:10000, dupa caz, vizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, cu indicarea imobilului – teren si/sau constructii – 2 exemplare (planurile se obtin contra-cost de la unitatea teritoriala specializata care le gestioneaza).

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE
– Cerere tip pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare
– Certificat de Urbanism (copie);
– Dovada titlului de proprietate asupra imobilului (copie legalizata);
– Proiect pentru Autorizarea executarii lucrarilor de constructii – semnat si stampilat in original (2 exemplare identice);
– Avizele si acordurile legal necesare, stabilite prin Certificatul de urbanism:
* fisele tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului, cerut eprin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii acestora (2 exemplare, cu exceptia fiselor F.8.2. si F.8.3 care se prezinta in 3 exemplare);
* avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decât cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie) si, dupa caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism.
– Dovada privind achitarea taxelor legale (chitanta sau ordin de plata), inclusiv documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate odata cu certificatul de urbanism (in copie).

Documente necesare eliberării Certificatului de urbanism pentru înstrăinare

– cerere tip completată cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitării actului, precum si elementele de identificare ale cumpărătorului (nume, adresa de domiciliu);
– extras de carte funciara – copie – se eliberează de Biroul de carte funciara;
– act de proprietate – copie;
– plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate, vizat;
– chitanta – pt. plata taxei de eliberare a certificatului de urbanism;
– certificatele de neexercitare a dreptului de preemptiune a statului (de la Directia Monumentelor Istorice – Consiliul Judetean Constanta), in cazul in care imobilul este situat in zona istorica protejata a municipiului/comunei/satului;

Documentele se depun la Registratura Primariei;

Documente necesare pentru eliberarea unei adeverinte de numar postal
– cerere cu numele, prenumele si domiciliul solicitantului – download;
– copie a actului de proprietate si eventual si a planului cadastral;
– chitanta – plata taxei de adeverinta.

Documentele se depun la Registratura Primariei. Termenul de rezolvare a unei cereri este de 30 de zile lucratoare de la data depunerii.

Pentru lamuriri suplimentare, infomatii complete pe baza situatiilor individuale sunati la 0241251828, int. 19.