Primăria Comunei Lumina anunță cetățenii că în data de 11 octombrie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil, care intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2021.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor și ținând cont de contexul pandemic actual, persoanele interesate pot obține de aici informațiile necesare și cererile pentru ajutorul pentru încălzirea locuinței – sezonul rece 2021-2022 . Toate cererile pot fi depuse începând cu data de  20 octombrie 2021 la sediul Primăriei Lumina.

Pentru cererile depuse în perioada 20 octombrie 2021 – 20 noiembrie 2021, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă începând cu luna noiembrie 2021, conform prevederilor art.17 alin.(7) lit.a) și b) din Legea nr.226/2021.

Toți solicitanții de ajutor de incalzire, indiferent de tipul acestuia(gaze naturale, lemne de foc, combustibil solizi, energie electrica) au obligatia sa depuna urmatoarele acte doveditoare:

CERERE ȘI DECLARAȚIE PE PROPRIA RASPUNDERE (FORMULAR TIP) – [DESCARCĂ]

 • CARTE DE IDENTITATE A MEMBRILOR FAMILIEI/PERSOANELOR CE LOCUIESC IN CASĂ IMPREUNĂ CU FAMILIA
 • COPII CERTIFICATE DE NASTERE(PENTRU CEI CE NU AU CARTE DE IDENTITATE)
 • COPIE LIVRET FAMILIE/COPIE CERTIFICAT CĂSATORIE
 • ADEVERINTĂ DE SALARIU CARE SA CONTINĂ VENITUL NET
 • COPIE CUPON PENSIE
 • ADEVERINTĂ TREZORERIE CU VENITURILE REALIZATE PENTRU PERSOANELE MAJORE CARE NU SUNT ELEVI /STUDENȚI (INDIFERENT DACĂ ESTE ANGAJAT SAU PENSIONAR)
 • ADEVERINTĂ SCOLARĂ PENTRU PERSOANELE MAJORE CARE SUNT ELEVI/STUDENTI
 • COPIE ACT DE PROPIETATE AL CASEI /CONTRACT DE INCHIRIERE SAU CERTIFICAT DE MOSTENITOR/CONTRACT DE COMODAT
 • ADEVERINȚA PRIMARIA LUMINA IN CARE SA FIE MENTIONATE:
  • IMOBILE DEȚINUTE
  • SUPRAFAȚA DE TEREN INTRAVILAN/EXTRAVILAN DEȚINUTA
  • NUMAR EFECTIV ANIMALE
  • BUNURI DEȚINUTE(AUTOTURISME(COPIE DUPA TALONUL AUTOTURISMULUI),SCUTERE,UTILAJE AGRICOLE
  • COMPONENTA FAMILIE
 • DECLARAȚE CA NU DEȚIN CONTURI BANCARE MAI MARI DE 3000 RON
 • DECLARAȚIE PENTRU CEI CE AU VENITURI OCAZIONALE CU SUMA OBTINUTA LUNAR
 • PENTRU CEI CE DEPUN DOSARE PENTRU INCALZIREA PE BAZA DE GAZE/ENERGIE ELECTRICA,COPIE DUPA FACTURA EMISA IN CARE SA FIE MENTIONAT CODUL DE CLIENT
 • COPIE POLITĂ DE ASIGURARE IMOBIL(IN CAZ CA DETINETI SI SE BIFEAZĂ IN CERERE)

CUANTUM AJUTOR INCALZIRE IN FUNCTIE DE VENITUL PE MEMBRU DE FAMILIE

 

VENIT PE MEMBRU DE FAMILIELEMNE SAU COMBUSTIBILI SOLIZIGAZEENERGIE
Pana la 200  LEI320250500
200,1  –  320 LEI288225450
320,1  –  440256200400
440,1 – 560224175350
560,1  –  680192150300
680,1  –  920160125250
920,1  –  1040128100200
1040,1  –  11609675150
1160,1  -12806450100
1280,1  –  1386322550
1280,1  –  2053322550

 

 • Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi sau petrolieri

   Aspecte generale:

   Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acodare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi după caz; proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acestuia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsat de 16 ani.

   Beneficiarul ajutorului pentru încălzirea locuinţei: familia sau persoana singură.

   Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate.

   În conformitate cu prevederile art. 8 alin (1) din legea nr.416/2001, „La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor şcolare, a sumelor acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a stimulentului educaţional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor acordate în baza Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională” prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată.”

   În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, conform Anexei 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr. 920/2011, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

   LISTA BUNURILOR CE POT DUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

   Bunuri imobile

   1

   Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
   Bunuri mobile*

   1

   Motociclete şi autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

   2

   Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

   3

   Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

   4

   Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

   5

   Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

   6

   Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
   (*)Aflate în stare de funcţionare
   Depozite bancare

   1

   Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
   Terenuri/crecătorii animale sau păsări

   1

   Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

   Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face prin dispoziţie a primarului după cum urmează:

   • începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
   • începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;
   • începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună indiferent de data la care a fost depusă cererea.

   Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se emit o singură dată, pentru toată perioada sezonului rece.

   Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei:

   În cazul în care, după verificare cererii şi a declaraţiei pe propria răspundere, precum şi a documentelor prezentate se constată faptul că solicitantul nu îndeplineşte condiţiile legale de acordare, se redactează dispoziţia privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei motivată privind respingerea cererii.

   Totodată, în situaţia în care familia sau persoana singură refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, ajutorul pentru încălzirea locuinţei nu se mai acordă.

   Obligaţia titularului ajutorului pentru încălzirea locuinţei:
   Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei are obligaţia de a comunica în scris, Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Lumina, în termen de 5 zile, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia.

   Modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței:
   Comunicarea modificării intervenite se va face prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe propria răspundere, însoţită de documentele care atestă modificarea semnalată.

   După verificarea cererii şi a documentelor prezentate se emite o nouă dispoziţie cu privire la modificarea ajutorului sau, după caz, la încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, care va fi transmisă titularului în termen de 5 zile de la data emiterii.

   Modificarea sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face înepând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

   Verificarea veridicităţii datelor cuprinse în cerere:

   Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terţilor sau la solicitarea Agenţiei pentru Plăţi Inspecţie Socială Constanța, Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Lumina efectuează anchete sociale pentru verificarea situaţiilor semnalate şi determinarea cazurilor de eroare şi fraudă.

   În cazul în care în urma anchetelor sociale efectuate se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinţei încetează cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii, în termen de maximum 3 luni, prin dispoziţie a primarului.

   Aspecte specifice:

   I. Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale:

   Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Lumina. Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate, însoţite de toate actele doveditoare, se depun individual la sediul Primăriei Comunei Lumina, unde sunt verificate pentru a fi complete și apoi înregistrate într-un registru special.
   Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale vor conţine numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, compensarea procentuală stabilită în funcţie de venitul mediu lunar pe membru de familie, precum şi perioada de acordare a acestuia. Acestea se comunică titularilor în termen de maxim 5 zile de la data emiterii.

   II. Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică:

   Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Lumina.
   Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate, însoţite de toate actele doveditoare, se depun individual la sediul Primăriei Lumina, unde sunt verificate pentru a fi complete și înregistrate într-un registru special.
   După înregistrarea cererii, în termen de 15 zile lucrătoare, Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Lumina va efectua obligatoriu ancheta socială la domiciliul titularului în vederea verificării veridicităţii datelor înscrise în cererea şi decalaraţia pe propria răspundere, precum şi în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat. Fac exepţie beneficiarii de ajutor social şi beneficiarii de alocaţii pentru susţinerea familiei pentru care au fost fectuate deja anchetele sociale.
   Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică vor conţine numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, compensarea procentuală stabilită în funcţie de venitul mediu lunar pe membru de familie, precum şi perioada de acordare a acestuia. Acestea se comunică titularilor în termen de maxim 5 zile de la data emiterii.

   III. Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi petrolieri:

   • Pentru familiile şi persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social.

   Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Lumina.
   Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate, însoţite de toate actele doveditoare, se depun individual la sediul Primăriei Comunei Lumina, unde sunt verificate pentru a fi complete și înregistrate într-un registru special.
   Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri vor conţine numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, cuantumul ajutorului calculat în funcţie de venitul mediu lunar pe membru de familie, precum şi data efectuării plăţii acestuia. Acestea se comunică titularilor în termen de maxim 5 zile de la data emiterii.

   În vederea stabilirii dreptului se vor solicita actele doveditoare care atestă componenţa familiei, veniturile realizate, locuinţa si bunurile deţinute, mentionate mai sus.

   Menţionăm că cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi primită, la sediu, doar în situaţia în care se vor prezenta toate documentele solicitate

    

  Print Friendly, PDF & Email