antetue

Anunt achizitie publica prin aplicarea Procedurii proprii nr. 2020/28.02.2014, conform Anexei nr. 2B din O.U.G.  nr. 34/2006 pentru achizitia serviciilor de formare profesională  pentru cursurile de ”Administrator de reţea de calculatoare”,”Operator Introducere si Validare şi Prelucrare Date”, ”Comunicare”,”Baby-sitter”(LOT I)  în cadrul proiectului  „Dezvoltarea Durabilă a Pieţei Muncii din Mediul Rural, prin Facilitarea Accesului la Ocupare” POSDRU/110/5.2/G/86892

 

In vederea implementarii activitatilor din cadrul proiectului  „Dezvoltarea Durabilă a Pieţei Muncii din Mediul Rural, prin Facilitarea Accesului la Ocupare”, nr. Contract POSDRU/110/5.2/G/86892, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 „Investeste în oameni!”, Axa prioritara 5 ,,Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”,

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA LUMINA achizitioneaza servicii de formare profesionala, conform Anexei nr. B din Ordonanta  de Urgenta a Guvernului nr.34/2006  privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile urlterioare, prin aplicarea Procedurii proprii nr.2020/28.02.2014.

Cod CPV:  80530000-8  ,,servicii de formare profesionala”

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului: pretul cel mai scazut

Pentru depunerea ofertei, operatorul economic trebuie sa indeplineasca toate cerintele solicitate in Documentatia achizitiei.

Achizitia se realizeaza conform Procedurii proprii nr. 2020/28.02.2014; serviciile respective sunt incluse in Anexa 2B la pozitia nr. 24 (numar de referinta 92) din Ordonanta  de Urgenta a Guvernului nr.34/2006  privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile urlterioare

 

Pretul ofertei va fi exprimat ferm in LEI, fara TVA

Limba in care trebuie elaborata oferta este limba romana

Data limita de depunere a ofertelor: 18.03.2014, ora 10:00

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la termenul limita de depunere a ofertei

Informatii suplimentare la tel. 0241-251828, e-mail   contact@primaria-lumina.ro

 

Ofertantul va depune registratura  Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Lumina din Lumina, Str. Mare nr. 170, judet Constanta, cod postal 907175, intre orele 8:00- 16:00, pana la data limita prevazuta, oferta insotita de scrisoare de inaintare.

 

MODUL DE DEPARTAJARE A OFERTELOR CLASATE PE PRIMUL LOC CU PUNCTAJE EGALE: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.

 

NEPREZENTAREA UNUI DOCUMENT DIN CELE SOLICITATE IN DOCUMENTATIA ACHIZTIEI ATASATE CONDUCE LA DESCALIFICAREA OPERATORULUI ECONOMIC RESPECTIV.

Print Friendly, PDF & Email