1.Informații generale privind concedentul , in special denumirea, codul fiscal , adresa , numarul de telefon , telefax si/ sau adresa de email ale persoanei de contact:
Comuna Lumina , Comuna Lumina , Strada Mare, nr.170 , Judetul Constanta , telefon 0241/251828, e-mail primarialumina@yahoo.com, Cod fiscal 4671807
2. Informații generale privind obiectul concesionarii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat:
Teren intravilan in suprafata de 9530 mp situat in Parcela A314/2/6, lot 2, Lumina FN, Judetul Constanta, avand nr. cadastral 106083, CF 106083, ce apartine domeniului privat al Comunei Lumina , conform caietului de sarcini , HCL Lumina 229/17.10.2023 si temeiul legal:OUG 57/03.07.2019
3. Informații privind documentatia de atribuirea:
Se regasesc in caietul de sarcini
3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
La cerere , de la sediul institutiei
3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine din documentatia de atribuire:
Compartimentul Administrarea Domeniului public si privat din cadrul institutiei Comunei Lumina ,Comuna Lumina , Strada Mare, nr. 170 , Judetul Constanta
3.3.Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar , unde este cazul :
500 lei/ exemplar, se achita numerar la casieria Comunei Lumina
3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor:
9.01.2024 ora 16

4. Informatii privind ofertele
4.1. Data limita de depunere a ofertelor:
17.01.2024, ora 15
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele :
Compartimentul Informare cetateni, Comuna Lumina,Comuna Lumina , Strada Mare, nr.170, Judetul Constanta
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:
Se depun intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta de deschidere a ofertelor:
19.01.2024, ora 11, Comuna Lumina ,Comuna Lumina , strada Mare, nr. 170, Judetul Constanta
6.Denumirea, adresa, numarul de telefon , telefax si sau adresa de email ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei :
Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Constanta ,Mun Constanta, Strada Traian, nr. 31, Judetul Constanta, telefon 0241617183, fax 0241617413, e-mail tr-ct-contencios- reg@just.ro

Print Friendly, PDF & Email