Comuna Lumina , comuna Lumina, strada Mare, nr. 170, județul Constanta, telefon/fax  0241/251828, 0241/ 251744, e-mail: primarialumina@yahoo.co, cod fiscal 4671807, anunta scoaterea la licitatie, in vederea concesionarii, un teren intravilan in suprafata de 495 mp, situat pe str. Belsugului, nr. 23, Lumina, jud. Constanta, ce apartine domeniului privat al comunei Lumina, conform HCL nr. 130/29.07.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019,  art. 302 -303.

Informaţii privind documentaţia de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini ce poate fi obținut de persoanele interesate, la cerere, de la sediul instituției, Primaria Lumina, de la Compartimentul Administrarea domeniului public si privat  din cadrul Primăriei Comunei Lumina, comuna Lumina, strada Mare, nr. 170, județul Constanta. Pretul pentru caietul de sarcini este 500 lei / exemplar, se achită numerar la casieria Primăriei Comunei Lumina

Data limită de depunere a ofertelor: 05.10.2021 ora 16.00

Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

06.10.2021 ora 14.00, Primăria Comunei Lumina,  Comuna Lumina, strada Mare, nr. 170, județul Constanta.

Print Friendly, PDF & Email