1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Lumina , comuna Lumina, strada Mare, nr. 170, județul Constanta, telefon/fax  0241/251828, 0241/ 251744, e-mail: primarialumina@yahoo.com .cod fiscal 4671807

  1. Informaţii generale privind obiectul concesionarii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

Teren intravilan, suprafata 2000  mp, situat pe str. Prelungirea Zavoiului, nr. 1 , Lumina, jud. Constanta, ce apartine domeniului privat al comunei Lumina, conform HCL nr. 148/31.08.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019,  art. 302 -303.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

la cerere, de la sediul instituției, Primaria Lumina.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține de la Compartimentul Administrarea Domeniului public si privat  din cadrul Primăriei Comunei Lumina, comuna Lumina, strada Mare, nr. 170, județul Constanta.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

500 lei / exemplar, se achită numerar la casieria Primăriei Comunei Lumina

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

  1. 12.2021 , ora 16.00.

Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

16.12.2021 ora 16.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria Comunei Lumina, comuna Lumina,  Compartimentul  Informare cetateni ,  strada Mare,  nr. 170, județul Constanta.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

17.12.2021 ora 10.00, Primăria Comunei Lumina,  Comuna Lumina, strada Mare, nr. 170, județul Constanta.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Constanta , Strada Traian,  nr. 31, județul Constanta, telefon 0241617183 , fax 0241617413 , e-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

19.11.2021

Print Friendly, PDF & Email