Primăria Comunei Lumina,judetul Constanța, organizează in data de 03 mai 2023(ora 10,00 – proba scrisă) si 05 mai 2023 (ora 10,00-proba interviu), concursul de recrutare pentru urmatoarele funcții contractuale de execuție vacante pe durata nedeterminată:

1 post asistent medical generalist – Serviciul Ambulanță Socială
1 post asistent medical generalist – Serviciul Unități de Ingrijire la Domiciliu

Condiţii generale: cele prevăzute de art.15 din H.G. nr. 1336 / 2022 cu modificările si completările de art.542 alin.1 si 2 in OUG nr.57/2019 cu modificările si completările ulterioare

Condiții specifice de participare:

  • disponibilitate privind programul de lucru;
  • nivelul studiilor si condiții de ocupare a postului: studii de specialitate asistent medical generalist;
  • certificat de membru OAMGMAMR si adeverința pentru participare la concurs emisa de OAMGMAMR in conformitate cu prevederile art.2 din Hotărârea nr.35/2015 a presedintelui Ordinului Asistenților Medicali Generaliști Moașelor si Asistenților Medicali din România privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generalisți Moașelor si Asistenților medicali din România.
  •  vechimea in muncă necesară ocupării postului: vechime minima de 6 luni.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a)formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i)curriculum vitae, model comun european.Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii coformitații copiilor cu acestea.

Bibliografie asistent medical generalist

1.BIBLIOGRAFIE

1.Lucreția Titirca- “Urgențele medico-chirugicale”-Editura medicală 2008
2.Lucreția Titirca – “Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenții medicali: ghid de nursing”- Editura Viața Medicală Românească 2008, volumul I si volumul II
3. Lucretia Titirca – “Ingrijiri speciale acordate pacienților de catre asistenții medicali”- Editura Viața Medicală Românească 2008
4.Corneliu Borundel – “Medicina interna pentru cadre medii” – Editura ALL 2009
5.Legea nr 46/2003 privind drepturile pacientului, publicată in Monitorul Oficial al României, partea I, nr 51din 29 ianuarie 2003, cu modificarile si completările ulterioare
6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist , a profesiei de moașa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști ,Moașelor si Asistenților Medicali din România, publicată in Monitorul Oficial al României, partea I, nr 785 din 24.112008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările si completările ulterioare.
7.Ordinul ministrului sănătății nr 1226/03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitați medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naționala de date privind deșeurile rezultate din activități medicale, publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, nr 855 din 18 decembrie 2012 cu modificările si completările ulterioare
8.Ordinul nr 1.761/14 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea , dezinfecția si sterilizarea in unitățile sanitare publice si private, evaluarea eficacității procedurilor de curatenie si dezinfectie effectuate in cadrul acestora , procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor in funcție de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficienței acestuia, publicat in Monitorul Oficial al României , partea I, nr 822 din 14 septembrie 2021, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.Tematica
1. Manualul integral – “Urgențele medico-chirugicale”- Lucreția Titirca -Editura medicală 2008
2. Manualul integral – “Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenții medicali: ghid de nursing” -Lucreția Titirca – Editura Viața Medicală Românească 2008, volumul I si volumul II
3. Manualul integral – “Ingrijiri speciale acordate pacienților de catre asistenții medicali”- Lucreția Titirca Editura Viața Medicala Românească 2008
4.Manualul integral– “Medicina interna pentru cadre medii” Corneliu Borundel – Editura ALL 2009
5.De la Capitolul I la Capitolul VII din Legea nr 46/2003 privind drepturile pacientului, publicată in Monitorul Oficial al României, partea I, nr 51din 29 ianuarie 2003, cu modificările si completările ulterioare
6.De la Capitolul I la Capitolul V in Ordonanța de Urgența a Guvernului nr 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist , a profesiei de moașa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști ,Moașelor si Asistenților Medicali din România, publicată in Monitorul Oficial al României, partea I, nr 785 din 24.112008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările si completările ulterioare.
7.De la art.1. la art.14 din Ordinul ministrului sănătății nr 1226/03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale, publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, nr 855 din 18 decembrie 2012 cu modificările si completările ulterioare
8.De la art.1 la art.9 din Ordinul nr 1.761/14 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curațarea , dezinfecția si sterilizarea in unitățile sanitare publice si private, evaluarea eficacității procedurilor de curațenie si dezinfecție efectuate in cadrul acestora , procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor in funcție de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficienței acestuia, publicat in Monitorul Oficial al României , partea I, nr 822 din 14 septembrie 2021, cu modificările si completările ulterioare.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/ săptamâna.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Lumina,din str.Mare nr.170.

Depunere dosare:
-perioada de depunere a dosarelor 06.aprilie.2023 – 21.aprilie.2023, ora 14,00.
-perioada selecție dosare concurs: in termen de maximum 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.
-perioada de contestație: in termen de cel mult 24 ore de la afișării rezultatului selecției dosarelor.
-perioada soluționare contestației la selecție :in termen de maximum 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Menționăm ca dorim publicarea anunțului pe portalul posturi.gov.ro in data de 06 aprilie 2023.

  • Relații suplimentare despre conținutul dosarului si a bibliografiei se pot obține:
    – site-ul Primăriei : www.primaria-lumina.ro – Secțiunea Resurse Umane;
    – de la sediul instituției – avizier sau la tel.0241/251828 (int.1004). Persoana de contact: Călin Doinița – Compartiment Resurse Umane.”

FIȘE DE POST

REZULTATE

Print Friendly, PDF & Email