Primăria comunei Lumina,județul Constanța,organizează in data de 20 octombrie 2023 (ora 10,00 – proba scrisa) si 24 octombrie 2023(ora 10,00-proba interviu), concursul de recrutare pentru urmatoarele funcții contractuale de execuție vacante pe durată nedeterminată:

1 post sofer categoria D1 – pentru microbuz transport elevi

Condiţii generale: cele prevăzute de art.15 din H.G. nr. 1336 / 2022  cu modificările si completările de art.542 alin.1 si 2 in OUG nr.57/2019 cu modificările si completările ulterioare

Condiţii specifice de participare:

1.disponibilitate privind programul de lucru;

2.fără cazier judiciar;

3.fără antecedente rutiere grave (penal sau cu permis suspendat);

4.nivelul studiilor si condții de ocupare a postului: generale/medii /medii finalizate cu diploma de bacalaureat

5.permis de conducere categoria D1

6.vechimea in muncă necesară ocupării postului: vechime minima de 1 an in meseria de șofer.

7.cunoştinţe minime de mecanică auto;

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a)formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i)curriculum vitae, model comun european.

j)cazier auto

k)copie permis conducere

Actele vor fi prezentate si in  original in vederea verificării conformitații copiilor cu acestea.

Bibliografie

1.OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările si completările ulterioare;

2.HG nr.1391/200 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările si completările ulterioare;

3.Chestionare pentru obținerea permisului de conducere auto

Tematica

1.De la capitolul I la capitolul X din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările si compleăarile ulterioare;

2.De la capitolul I la capitolul VI  din HG nr.1391/200 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările si completările ulterioare;

3.Chestionare pentru obținerea permisului de conducere auto

Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/ saptamina.

Concursul va avea loc la sediul Primariei comunei Lumina,din str.Mare nr.170.

Depunere dosare:

 -perioada de depunere a dosarelor 29 septembrie 2023,  – 12 octombrie.2023, ora 16,00.

-perioada selectie dosare concurs: in termen de maximum 2 zile lucratoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

-perioada de contestație: in termen de cel mult 24 ore de la afisării rezultatului selecției dosarelor.

-perioada solutionare contestație la selecție :in termen de maximum 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Facem precizarea ca postul se incadrează la art.IV,alin.1,lit.a din OUG 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea si completarea unor acte normative.

 Relații suplimentare despre continuțul dosarului si a bibliografiei se pot  obține:

-site-ul Primăriei : www.primaria-lumina.ro – Secțiunea Resurse Umane;

– de la sediul instituției  – avizier sau la tel.0241/251828 (int.1004). Persoana de contact: Călin Doinița – Compartiment Resurse Umane.”

REZULTATE

Print Friendly, PDF & Email