UAT Comuna Lumina, jud.Constanta, organizeaza in data de 25.06.2019 ora 10 la sediul primariei, localitatea Lumina, licitatie publica in vederea inchirierii urmatoarelor imobile:

Cladire Piata Agroalimentara aflata in domeniul public al comunei Lumina, situata in Lumina, str. Mare nr.170 B avand suprafata construita de 387 mp, respectiv suprafata utila de 333 mp cu destinatia activitati comerciale si spatii destinate producatorilor agricoli.

1.Informatii generale privind locatorul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, tel/fax, adresa de e-mail a persoanei de contact COMUNA LUMINA, localitate LUMINA, JUD.CONSTANTA, Strada Mare nr.170, cod 907175, tel/fax 0241-251828, 0241-251744-204177, cod fiscal 4671807, primarialumina@yahoo.com

2.Informati generale privind obiectul închirierii in special descrierea şi identifica rea bunului care urmează să fie concesionat:

Piata agroalimentara este compusa din
Stand 1-suprafata utila =43.98 mp
Stand 2-suprafata utila =20.04 mp
Stand 3-suprafata utila =23.26 mp
Stand 4-suprafata utila =20.71 mp
Stand 5-suprafata utila =17.67 mp
Stand 6-suprafata utila =21.31 mp
Birou-suprafata utila =14.12 mp
Oficiu-suprafata utila 2.4 mp
Grup sanitar-suprafata utila =4.79 m
Grup sanitar-suprafata utila =8,56 mp
Hol trecere-suprafata utila 4.53 mp
Hol-suprafata utila =151.67 mp
Total suprafata utila=333.04mp

3.Informatii privind documentatia de atribuire:
3.1. Modalitatea sau modalitătile prin care persoanele interesate pot intra In posesia unul exemplar al caletulul de sarcini: compartimentul aadministrarea domeniulul public sl privat
Documentatia va putea fi achizitionată incepånd cu data publicării anuntului
3.2. Costul şi conditiile de plată
Documentația de atribuire va fl pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 500 lei.
3.3 Garantia de participare la licitatie este in cuantum de 100 lei si se poate depune in numerar la casieria locatorului sau in contul RO11TREZ2315006XXX020070 deschis la Trezoreria Constanta.

4. Informatii privind ofertele: conform caiet sarcini
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 24.06.2019 ora 1200
4.2. Adresa la care trebule depuse ofertele: Ofertele se depun în plic inchls la registratura PRIMARIEI LUMINA, Com.LUMINA, JUD.CONSTANTA, Strada Mare nr. 170.
4.3. Prezentarea ofertelor : Ofertel e se vor prezenta conform instructiunilor din documentatia de atribuire

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinta publică de deschidere a ofertelor
Şedinta publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura in data de 25.06.2019 ora 10 la sediul Comunel Lumina JUD.CONSTANTA, Strada Mare nr.170

6.Criteriul de atribuire:
criteriul de atribuire ales de catre autoritatea contractanta este este „oferta cu pretul cel mai mare” pentru plata chiriei

Informatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon 0241-251828

Print Friendly, PDF & Email