COMUNA LUMINA, cu sediul în str. Mare nr. 170, localitatea Lumina, judeţul Constanţa, cod fiscal 4671807, având în vedere demararea achizitiei directe pentru atribuirea contractului de achizitie publică de prestări servicii, vă invită să participaţi la achiziţia de servicii, obiectul contractului: Servicii de pază necesare pentru paza, ordinea și supravegherea obiectivului/obiectivelor autorității contractante din str. Morii nr. 79-79 A, com. Lumina, jud. Constanta

1. Obiectul achiziției îl constituie achiziția de “Servicii de pază necesare pentru paza, ordinea și supravegherea obiectivului/obiectivelor autorității contractante, după caz, în vederea desfășurării în bune condiții a activității curente și specifice, pentru obiectivele publice din str. Morii nr. 79 -79 A, pe un perimetru in suprafata de 23.854 mp, com. Lumina, respectiv pentru bunurile din domeniul public al UAT comuna Lumina, administrate de Consiliul Local Lumina. Prestatorul va asigura paza cu un dispozitiv compus dintr-un post de pază permanent cu program de 24 ore/zi, 7 zile pe săptămână, si va instala pe cheltuiala sa un sistem de monitorizare video, de cel putin 9 camere video, pentru monitorizarea eficienta a respectivului perimetru , cod CPV 79713000-5”, potrivit planurilor cadastrale nr. 102969, nr. 106565, individualizate in anexa la caietul de sarcini.

2. Tip procedură achiziție: achiziţie se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, art. 7 alin. (5) – achizitie directă

3. Tip contract: prestari servicii.

DOCUMENTE ATASATE:
Anunt de participare selectare de oferta paza Str. Morii nr. 79 si 79a [pdf]
Instructiuni depunere oferte servicii de paza str Morii 79-79a [doc]
Caiet de sarcini paza str. Morii nr. 79 si 79a [pdf]

Print Friendly, PDF & Email