1. Informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Lumina, cu sediul in comuna Lumina, strada Mare, nr. 170, județul Constanta, telefon 0241/251.828, fax 0241/ 251.744, e-mail: primarialumina@yahoo.com, cod fiscal 4671807.
2. Informaţii generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat:
– teren extravilan, in suprafata de 6 ha (pasune), situat in parcela PS 226 Sibioara, comuna Lumina, judetul Constanta;
-teren extravilan, in suprafata 2 ha (pasune), situat in parcela PS 848 Sibioara, comuna Lumina, judetul Constanta;
-teren extravilan, in suprafata de 18.25 ha (pasune), situat in parcela PS 880 Sibioara, comuna Lumina, judetul Constanta, ce apartin domeniului privat al Comunei Lumina, conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Lumina nr. 13/31.01.2023 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
la cerere, de la sediul instituției, Comuna Lumina.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Se poate obține de la Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Comunei Lumina, comuna Lumina, strada Mare, nr. 170, județul Constanța.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
200 lei / exemplar, se achită numerar la Casieria Comunei Lumina.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
25.05.2023, ora 14.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
07.06.2023, ora 12.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Comuna Lumina, comuna Lumina, strada Mare, nr. 170, județul Constanta, Compartimentul Informare cetateni.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
08.06.2023 ora 14.00, Comuna Lumina, comuna Lumina, strada Mare, nr. 170, județul Constanta.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Constanta , Strada Traian, nr. 31, Municipiul Constanta, județul Constanta, telefon 0241617183 , fax 0241617413 , e-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
12.05.2023.

Print Friendly, PDF & Email