1.Informații generale privind concedentul , in special  denumirea, codul fiscal , adresa , numarul de telefon , telefax si/ sau adresa de email  ale persoanei de contact:

Comuna  Lumina  , Comuna Lumina , Strada Mare, nr.170 , Judetul Constanta  , telefon  0241/251828,  e-mail primarialumina@yahoo.com, Cod fiscal 4671807

2. Informații generale privind obiectul concesionarii, in special descrierea si identificarea  bunului  care urmeaza sa fie concesionat:

Teren  intravilan in  suprafata de  217  mp situat in Strada Iuliu Maniu, nr.33 A,  Comuna  Lumina , Judetul Constanta, avand nr. cadastral 109095  CF 109095,  ce apartine domeniului privat al Comunei Lumina ,  conform  caietului de sarcini ,  HCL  Lumina  99/30.05.2023 si temeiul legal:OUG 57/03.07.2019

3. Informații privind documentatia de atribuirea:

Se regasesc in caietul de sarcini

3.1. Modalitatea  sau modalitatile prin care persoanele interesate  pot intra in posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

La cerere , de la sediul institutiei

3.2. Denumirea  si adresa  serviciului/ compartimentului din cadrul  concedentului, de la care se poate obtine  din documentatia de atribuire:

Compartimentul Administrarea  Domeniului  public si privat   din cadrul  institutiei  Comunei Lumina   ,Comuna Lumina ,  Strada Mare, nr. 170  , Judetul Constanta

3.3.Costul si conditiile de plata  pentru obtinerea  acestui exemplar , unde este cazul  :

500 lei/ exemplar, se achita  numerar la casieria Comunei Lumina

3.4. Data limita  pentru solicitarea  clarificarilor:

11.07.2023, ora 16

4. Informatii privind ofertele

4.1. Data limita de depunere a ofertelor:

19.07.2023,  ora 16

4.2.Adresa  la care trebuie depuse ofertele :

Compartimentul  Informare cetateni,  Comuna Lumina,Comuna Lumina ,  Strada Mare, nr.170, Judetul Constanta

 4.3.Numarul de exemplare  in care  trebuie depusa fiecare oferta:

 Se depun intr-un singur exemplar, in doua plicuri  sigilate, unul exterior si unul interior

5. Data si locul la care se va desfasura sedinta   de deschidere a ofertelor:

20.07.2023, ora 14  Comuna Lumina ,Comuna Lumina , strada Mare, nr. 170, Judetul Constanta

6.Denumirea, adresa, numarul de telefon , telefax si sau adresa de email  ale instantei competente  in solutionarea litigiilor aparute  si termenele pentru sesizarea instantei :

Sectia de Contencios Administrativ  a Tribunalului Constanta  ,Mun Constanta, Strada Traian, nr. 31, Judetul Constanta, telefon 0241617183, fax 0241617413, e-mail tr-ct-contencios- reg@just.ro

7.Data transmiterii anuntului de licitatie  catre institutiile abilitate , in vederea publicarii

26.06.2023

Print Friendly, PDF & Email