ANUNT PENTRU SELECTIA UNUI NOU PARTENER (Partener 3) in cadrul Contractului POSDRU/110/5.2/G/86892, titlul proiectului ,, Dezvoltarea Durabilă a Pietei Muncii din Mediul Rural, prin Facilitarea Accesului la Ocupare ”

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna LUMINA în calitate de Beneficiar al Contractului de finantare cu nr. de identificare POSDRU/110/5.2/G/86892 aferent proiectului „Dezvoltarea Durabilă a Pietei Muncii din Mediul Rural, prin Facilitarea Accesului la Ocupare ”, finantat din Fondul Social European, anuntă organizarea procedurii de selectie pentru identificarea unui partener (Partener National 3) si încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea implementării proiectului mentionat. Obiectivele proiectului, aflate în sarcina Beneficiarului si Partenerilor, sunt următoarele:

Obiectivul general al proiectului consta in integrarea pe piata muncii a persoanelor din mediul rural ce au resedinta pe raza teritoriala a unei comune din Regiunea de Dezvoltare Sud – Est, prin furnizarea unui program integrat de informare, mediere si formare, destinat persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta si somerilor, avand ca finalitate facilitarea insertiei acestora pe piata muncii, prin dobandirea informatiilor, competentelor si abilitatilor necesare angajarii in domeniile non-agricole specifice pietei locale a fortei de munca.
Proiectul îsi propune îndeplinirea următoarelor obiective specifice:
– asigurarea procesului de informare pentru 250 persoane, dintre care 190 persoane ocupate in agricultura de subzistenta si 60 someri, cu privire la oportunitatile de ocupare in domeniile non-agricole existente pe piata regionala a fortei de munca;
– asigurarea procesului de mediere pentru 250 persoane, dintre care 190 persoane ocupate in agricultura de subzistenta si 60 someri, in vederea identificarii corespondentei dintre profilul psiho-socio-profesional al acestora si oportunitatile de integrare pe piata muncii;
– asigurarea procesului de formare pentru 250 persoane, dintre care 60 someri si 65 persoane ocupate in agricultura de subzistenta precum si a 125 persoane ocupate in agricultura de subzistenta (in sensul formarii acestora in vederea dobandirii competentelor antreprenoriale de baza, necesare pentru initierea sau conducerea unei afaceri);
– facilitarea procesului de formare continua a resurselor umane, prin crearea unei biblioteci fizice si electronice, cu materiale relevante pentru dezvoltarea competentelor generale si specifice cerute pe piata muncii dinamica, moderna si incluziva.

Activitati:
– A1. Managementul proiectului si monitorizarea activitatilor
– A2. Achizitiile publice
– A3. Informarea si publicitatea aferentă proiectului
– A4. Auditul financiar extern aferent proiectului

– A5. Dezvoltarea si implementarea campaniilor de informare si constientizare în rândul grupului tintă în vederea initierii programului integrat de dezvoltare a resurselor umane
– A6. Furnizarea programelor de formare multimodulare, diferentiate pentru fiecare categorie omogenă apartinând grupului tintă, inclusiv mediere.
In cadrul acestei activitatii vor fi derulate in paralel mai multe programe de formare, ce vor include inclusiv activitatea de mediere pentru 250 persoane apartinand grupului tinta, diferentiate in functie de necesitatile fiecarui grup omogen identificat, astfel:
▪ Administrator retele si Limba Straina – 15 someri;
▪ Lucrator Comercial si Limba Engleza – 25 someri;
▪ Sanatate si Securitate in Munca – 20 someri.
▪ Operator Introducere Date si Comunicare – 25 persoane ocupate in agricultura de subzistenta;
▪ Ingrijire Batrani si Limba Engleza – 20 persoane ocupate in agricultura de subzistenta;
▪ Baby-Sitter si Limba Engleza – 20 persoane ocupate in agricultura de subzistenta;
▪ Competenete antreprenoriale – 125 persoane ocupate in agricultura de subzistenta.
– A7. Furnizarea de servicii de consiliere si asistentă pentru începerea unei activităti independente sau pentru initierea unei afaceri în mediul rural.

În conformitate cu contractul de finantare mentionat, pe parcursul implementării proiectului, trebuie atinsi următorii indicatori:

În conformitate cu contractul de finantare mentionat, pe parcursul implementării proiectului, trebuie atinsi următorii indicatori:
INDICATORI


Numărul participanţilor din
zonele rurale la programe integrate


250


Număr de participanţi la
instruire – sustenabilitate zone rurale


250


Număr de participanţi FSE din
mediul rural


250


Număr de participanţi FSE –
femei


125


Număr de presoane care
beneficiază de consiliere/orientare – sustenabilitate zone rurale


250


Numărul participanţilor din
zonele rurale


250


Numărul participanţilor din
zonele rurale, din care: persoane ocupate în agricultura de
subzistenţă


190


Numărul participanţilor la
campanii de informare şi conştientizare


250


Numărul participanţilor la
programe de formare profesională


250


Numărul participanţilor la
activităţi de evaluare a învăţării anterioare


0


Numărul participanţilor la
programe de sprijin pentru membrii de familie dependenţi


0


Indicatori [2
result]


Valoare

Ponderea participanţilor din
mediul rural la programe integrate certificaţi (%)

100

Ponderea participanţilor din
mediul rural la programe integrate certificaţi (%), dintre care:
femei

50

Ponderea participanţilor din
zonele rurale certificaţi în cadrul programelor integrate, care au
obţinut un loc de muncă (%)

5

Ponderea persoanelor care în
termen de 6 luni după participarea la programe integrate urmează o
altă formă de pregătire sau şi-au găsit un loc de muncă (%)

5

Număr de participanţi la
instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni –
sustenabilitate zone rurale

13

Număr de participanţi la
instruire care urmează o altă formă de pregătire – sustenabilitate
zone rurale

0

Număr de participanţi la
instruire certificaţi – sustenabilitate zone rurale

250

Parteneri transnaţionali
implicaţi în proiect – sustenabilitate zone rurale

0

 


Indicatori
adiţionali [output]


Valoare

Numar de participanti la
activitatile de mediere pe parcursul implementarii proiectului

250

Numar de persoane din mediul
rural informate ca urmare a realizarii conferintelor de presa

5000

Numar de persoane din mediul
rural informate ca urmare a realizarii web-site-ului

1000

Numar de persoane din mediul
rural informate ca urmare a conceperii, editarii si multiplicarii
materialelor informative

617

Numar de persoane implicate in
implementarea proiectului

9


Indicatori
adiţionali [result]


Valoare

Ponderea membrilor grupului
tinta extins care au acces gratuit la biblioteca virtuala (%)

100

Numar de participanti din
mediul rural care au obtinut o certificare (diploma) in urma
absolvirii cursurilor

250

Numar de participanti care au
urmat cel putin un modul referitor la egalitatea de sanse, TIC si
inovare, precum si dezvoltare durabila

250

Numar de participant din mediul
rural care au fost consiliati si informati in vederea initierii unei
noi afaceri

125

Termenul de finalizare al proiectului, conform actualei documentatii, este 31.01.2014.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1432472 lei.
RESPONSABILITĂTI PARTENER 3:

Partenerul are un rol crucial in operationalizarea proiectului, prin prisma faptului ca va fi responsabil pentru desfasurarea programelor de formare, care reprezinta o componenta de baza a programului integrat promovat prin proiect. Partenerul va fi implicat in toate cele trei faze esentiale ale implementarii proiectului, respectiv finantarea proiectului, implementarea proiectului si furnizarea de expertiza, resurse umane si materiale. Acesta va fi implicat in:
– ACTIVITATEA DE FINANTARE A PROIECTULUI: Partenerul va aduce un aport de 10% la acoperirea contributiei solicitantului, respectiv 3.160,40 lei.

– ACTIVITATEA DE IMPLEMENTARE A PRIECTULUI:
– A5. Dezvoltarea si implementarea campaniilor de informare si constientizarea in randul grupului tinta in vederea initierii programului integrat de dezvoltare a resurselor umane – alaturi de Solicitant si Partener National 1
– A6. Furnizarea programelor de formare multimodulare, diferentiate pentru fiecare categorie omogena apartinand grupului tinta, inclusiv mediere – alaturi de Solicitant, Partener National 1 si Partener National 2
– FURNIZAREA DE EXPERTIZA SI RESURSE UMANE: va furniza experiza si resurse umane pe durata de desfasurare a activitatilor in care acesta este implicat, punand la dispozitia proiectului un expert pe termen lung si 3 formatori specializati care va desfasura o parte din activitatile de formare incluse in cadrul proiectului.
Bugetul alocat Partenerului 3 este de 250.292,00 lei
Bugetul care se va aloca Partenerului (valoare ferma in lei, angajata prin Acordul de Parteneriat) este destinat, in principal, conform Contractului de finantare, cheltuielilor cu resursele umane iar rambursarea se va face, pe baza regulilor de eligibilitate a cheltuielilor prevazute in legislatia nationala si comunitara si conform Instructiunilor FSE-POSDRU, pe baza documentelor validate si auditate.
Partenerii trebuie sa respecte regulile generale de eligibilitate mentionate in Ghidul Solicitantului – Conditii Generale, capitolul 3.1.
Se vor prezenta urmatoarele documentele:
– Comunicarea scrisă (Scrisoare de intenţie/motivaţie) trebuie să fie însotită obligatoriu de urmatoarele documentele:
1. Pentru institutii publice:
(a) Declaratie din care să reiasă numărul, tipul si anul emiterii actului de înfiintare al Institutiei respective, semnată si stampilată de către reprezentantul legal al solicitantului.

1. Pentru societăti comerciale înfiintate in baza Legii nr.31/1990 privind societăile comerciale, republicată:
a) Documentele statutare, inclusiv actele aditionale, dacă există (copie);
b) Certificatul de înregistrare fiscală/CUI (copie);
c) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului care să ateste că organizatia dumneavoastră nu este în stare de insolventă sau pe cale de lichidare, nu are afacerile administrate de către tribunal, nu sunt începute proceduri de aranjamente cu creditorii, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situatii, sau nu este în orice situatie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislatia si reglementările nationale în vigoare (original+ copie);
d) Bilantul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiati. Bilantul contabil trebuie să cuprindă: formular 01 „Capitaluri” si formular 02 „Rezultat patrimonial”. Bilantul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia functionează, trebuie să fie vizibil numărul de înregistrare si antetuI cu datele de identificare complete (in copie conform cu originalul.
e) Certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr.673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscal pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora. In situatia in care Ofertantul inregistreaza datorii la bugetul de stat si asigurarilor sociale, se solicita ca in Certificatul ANAF, sa fie bifata si sectiunea C „Informatii pentru verificarea eligibilitătii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile”, din care sa reiasa ca suma înscrisă la litera a) nu depaseste 1/12 din suma înscrisa la litera b) (in original sau copie legalizată).
(f) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr.2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea si urmărirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale (in original). In situatia in care Ofertantul inregistreaza datorii la bugetul local Certificatul trebuie să fie însotit de Anexa privind verificarea eligibilitătii solicitantilor de fonduri externe nerambursabile în care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează, la data întocmirii certificatului de atestare fiscală, in următoarea situatie: „obligatiile de plată scadente nu depăsesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru încheiat”. Certificatul de atestare fiscala trebuie sa fie valabil la data depunerii ofertei.

2. Pentru organizatii non-profit înfiintate în baza OG nr.26/2000 cu privire la
Asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare:
(a) Documentele statutare inclusiv actele aditionale si hotărârile judecătoresti de modificare, dacă este cazul (copie, cu mentiunea „conform cu originalul”, semnată si stampilată de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagina)
b) Hotărârea Judecătorească de înfiintare (copie, cu mentiunea „conform cu originalul”, semnată si stampilată de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagină);
(c) Extras actualizat din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sau certificat emis de Judecătorie sau Tribunal, care să ateste numărul de înregistrare al organizatiei dumneavoastră si situatia juridică a organizatiei (original sau copie legalizată);
(d) Bilantul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiati. Bilantul contabil trebuie să cuprindă: formular 01 „Capitaluri” si formular 02 „Rezultat patrimonial”. Bilantul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia functionează, trebuie să fie vizibil numărul de înregistrare si antetul cu datele de identificare complete (in copie conform cu originalul);
e) Certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr.673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscal pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora. In situatia in care Ofertantul inregistreaza datorii la bugetul de stat si asigurarilor sociale, se solicita ca in Certificatul ANAF, sa fie bifata si sectiunea C „Informatii pentru verificarea eligibilitătii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile”, din care sa reiasa ca suma înscrisă la litera a) nu depaseste 1/12 din suma înscrisa la litera b) (in original sau copie legalizată).
(f) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr.2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea si urmărirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale (in original). In situatia in care Ofertantul inregistreaza datorii la bugetul local Certificatul trebuie să fie însotit de Anexa privind verificarea eligibilitătii solicitantilor de fonduri externe nerambursabile în care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează, la data întocmirii certificatului de atestare fiscală, in următoarea situatie: „obligatiile de plată scadente nu depăsesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru încheiat”. Cettificatul de atestare fiscala trebuie sa fie valabil la data depunerii ofertei.

Atentie:
• Certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF trebuie să cuprindă perioada estimată de semnare a Acordului de Parteneriat în conditiile în care are o valabilitate de doar 30 de zile de la data eliberării.

Fiecare candidat, indiferent de forma de organizare, trebuie sa prezinte si urmatoarele documente:
– Declaratie semnata de reprezentantul legal, privind existent resurselor administrative, cu indicarea numarului total de angajati in fiecare din ultimii 2 ani
– Declaratie semnata de reprezentantul legal prin care organizatia isi asuma cofinantarea in cadrul proiectului si eventualele cheltuieli neeligibile aferente activitatii pe care o va desfasura in cadrul proiectului.
– Imputernicirea reprezentantului legal sau al consiliului director al organizatiei pentru persoana desemnata sa depuna oferta (daca este cazul)
– Autorizatia/Acreditarea care atesta calitatea de Furnizor de Formare Profesionala Continua autorizat, public sau privat (conform O.G. nr. 129/200 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare).

– CV-ul in în limba română, indicând funcţia/rolul în proiect, in format Europass (semnat si datat) si documentele justificative ale expertului propus sa faca parte din echipa de experti pe termen lung a proiectului, pentru implementarea activitatilor conform Graficului de activitati, in sarcina Partenerului National 3.
Pozitia cheie din echipa Partenerului este Responsabil cu Activitătile de Formare (1 persoana) – expert pe termen lung: studii superioare; certificare in domeniul managementului de proiect; certificat de absolvire curs ,,Formator”; experienta de minim 2 ani in domeniul formarii profesionale, activitati de predare/implementare a activitatii de instruire/formare profesionala.

Expertul pe termen lung va desfasura activitati specifice pentru desfasurarea si operationalizarea Activitatii de formare profesionala. Acesta va avea rolul de a coordona activitatile de formare profesionala desfasurate pe parcursul a 8 luni in cadrul programului integrat propus prin proiect.

PROCESUL DE EVALUARE:

CRITERII DE CALIFICARECriteriuDANU


Potentialul partener reprezinta organizatii
cu personalitate juridica, legal constituite in Romania sau intr-un stat
membru UE, in cazul partenerilor transnationali)


 


 


Potentialul partener 
poate desfasura activitatile mentionate din cadrul proiectului si
are in obiectul de activitate al institutiei pe care o reprezinta si
activitatea/activitatile din cadrul proiectului pentru care are rol de
partener (prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este
aplicabila sindicatelor, patronatelor si asociatiilor profesionale)


 


 


Potentialul partener nu se afla intr-una din
situatiile in care nu i se poate acorda finantarea nerambursabila,
prevazute in Ghidul Solicitantului – Conditii Generale (cap 3.1)


 


 


Autorizatia /Acreditarea care atesta
calitatea de Furnizor de Formare
Profesionala Continua autorizat, public sau privat (
conform O.G. nr.
129/200 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si
completarile ulterioare)


 


 


Potentialul partener demonstreaza capacitate
operationala, prin existenata resurselor umane, materiale,
administrative.


 


 

 


CRITERII DE SELECTIE


 

Punctaj maxim: 100 puncte

Experienta potentialului partener in domeniul
in care acesta va fi implicat in proiect, inclusiv capacitatea de a
gestiona activitatea respectiva in cadrul proiecului.

30

Potentialul partener are experinta un
furnizarea de servicii/activitati in cadrul 
 
proiectelor.

20

Resursele umane, materiale pe care le poate
pune la dispozitie pentru sustinerea parteneriatului in proiect.

30

Relevanta experientei din CV-ul prezentat in
format Europass pentru activitatile Partenerului si obiectivele
proiectului

 

20

Intentia de participare la selectie trebuie să fie comunicată în scris, redactată în limba română si comunicată până la data data limită de depunere de 03 septembrie 2012 ora 11:00, la sediul Unitătii Administrativ-Teritoriale Comuna Lumina din Strada Mare, Numarul 170, Comuna Lumina, Judetul Constanta, Romania cu precizarea: pentru proiectul “Dezvoltarea Durabilă a Pietei Muncii din Mediul Rural, prin Facilitarea Accesului la Ocupare”- Propunere de parteneriat, în atenţia doamnei Angelina Nazîru – Asistent Manager.
Potenţialii parteneri trebuie să îndeplinească două categorii de condiţii: cele legate de cerinţele Ghidului Solicitantului aplicabile în acest apel şi cele legate de capacitatea de a implementa activităţile ce-i vor reveni conform descrierii de mai sus. Îndeplinirea acestor condiţii trebuie să fie demonstrată prin documente legale.

Conform regulilor FSE, proiectul nu este generator de profit.
Pentru eventuale clarificări sau detalii suplimentare vă puteti adresa doamnei Angelina Naziru, Asistent Manager (primarialumina@yahoo.com).
Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 05.09.2012, ora 15:30.

Print Friendly, PDF & Email