Primaria comunei Lumina,judetul Constanta, organizeaza in data de 26 mai 2021 (ora 10,00 proba scrisa) si 28.mai .2021 (ora 10,00-proba interviu), concursul de recrutare pentru urmatoarele functii contractuale de executie:
1 post supraveghetor sala – Compartiment Cultura, Sport si Activitati pentru Tineret Conditii:

Nivelul studiilor : -Studii generale
Vechime in specialitatea studiilor: fara vechime&debutant

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cerere de înscriere Ia concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni antenor derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate(examen pshihologic,boli,etc)
– curriculum vitae;

Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii coformitatii copiilor cu acestea.

Bibliografie Compartiment Cultura,Sport si Activitati pentru Tineret
1. Constitutia României
2. Titlul III al partii a VI-a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare
3. 0G 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
completarile ulterioare 3.0G 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare
6. Hotararea nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr,544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificiarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 16/1996 -Legea Arhivelor Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile, ,cu completarile si modificarile ulterioare

Concursul va avea loc la sediul Primariei comunei Lumina,din str.Mare nr.170.
Dosarele se vor depune in termen de 10 zile de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial. — Compartiment Resurse Umane .
Relatii suplimentare despre continutul dosarului si bibliografiei se pot obtine de la sediul institutiei sau la tel.0241/251828 (int.14). Persoana de contact: Calin Doinita — Compartiment Resurse Umane.

DOCUMENTE ATASATE

Fisa Post supraveghetor sala

Rezultate selectie dosare supraveghetor sala

ACTUALIZARE
Rezultat proba scrisa
Rezultate interviu
Rezultate finale

Print Friendly, PDF & Email