Primaria Comunei Lumina anunta persoanele interesate ca in perioada urmatoare vor fi demarate procedurile in vederea organizarii concursului de recrutare functie publica contractuala:
– sofer microbuz.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– nivelul studiilor:medii sau generale
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
– vechime in specialitatea studiilor: minim 5 ani
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului de către unităţile sanitare abilitate
– examen pshihologic, aviz medical eliberat de catre Comisia de Siguranta Transporturilor, fisa de aptitudini;
– copie permis conducere
– copie atestat conducere transport persoane pentru categoria D1
– curriculum vitae;

Data desfasurarii concursului precum si informatii legate de depunerea candidaturii urmeaza sa fie afisata in perioada urmatoare la sediul Primariei Lumina, str. Mare nr. 170 si pe pagina de internet www.primaria-lumina.ro, sectiunea dedicata compartimentului Resurse Umane.

Print Friendly, PDF & Email

There are no comments yet.

Lasă un răspuns