In atentia locuitorilor comunei Lumina,

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a emis Hotararea nr. 52 din data de 31.03.2021 [document disponibil aici] prin care este modificata Hotararea 51/2021 de instituire a masurii de carantinare a comunei Lumina pentru o perioada de 14 zile incepand cu data de 31 martie 2021, ora 20:00. Astfel, facem precizarea ca se carantineaza comuna Lumina, impreuna cu satele Oituz si Sibioara.

EXTRAS DIN HOTARAREA COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA

ART. 1 (1) Se propune instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 31.03.2021, ora 20.00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru U.A.T. Lumina, Județul Constanța.
(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. 1, denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita administrativă a unității administrativ teritoriale cuprinsă între următoarele coordonate geografice:

ART. 2 Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona carantinată prevăzută la art. 1, alin (2) prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice, de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

ART. 3 Circulația și staționarea persoanelor în spațiile publice din zona carantinată sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

ART. 4 În zona prevăzută la art. 1, se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona carantinată:
1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2);
2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator, după caz.
3. În intervalul orar 06.00-20.00, în interiorul zonei menționată la art. 1 alin. (2), se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, precum și de bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
e) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă, la centrele de transfuzie sanguină;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
i) participare la programe sau proceduri în unități sanitare și/sau centre de tratament, inclusiv tratament de recuperare, medicină fizică și balneologie;
j) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie, îngrijirea sau administrarea unei proprietăți;
k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;
l) deplasarea pentru participarea la slujbele religioase în condițiile prezentei hotărâri;
m) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;
n) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
o) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS–CoV–2;
p) în perioada 03 – 04.04.2021 se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 20.00 – 02.00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase.
4. În intervalul orar 20.00-06.00, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.
5. În/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:
a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, veterinar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
g) urgențe medicale;
h) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi în altă localitate;
i) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.
6. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
7. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
8. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.
9. În interiorul localității se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
10. Se permite tranzitarea U.A.T. Lumina de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în zona carantinată.
11. Prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Politie al Județului Constanța se vor stabili căile de circulație pentru tranzitarea zonei respective și se vor aduce la cunoștință populației.
12. Se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul lăcașurilor de cult, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 m/persoană, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
13. Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii religioase, înmormântări etc.) se pot desfășura în lăcașurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane (număr ce include și persoanele care oficiază slujba religioasă).
14. Este permis accesul credincioșilor în lăcașurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp/persoană și o distanță de minimum 2 m între persoane.
15. Se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezența a maxim 20 de persoane în exteriorul clădirilor si respectiv 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
16. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spații publice închise și deschise.
17. Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona menționată la art. 1, alin. 2 și asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța sau Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, după caz.

ART. 5 În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele:
1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;
2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă, spații de tip after-school etc.;
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor (se pot comercializa produse alimentare în regim catering — livrare la domiciliu);
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, indiferent de locațiile amplasate — cu excepția celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, conform adresei INSP nr. 19491/2020 și a Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 60/2020;
5. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepția cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;
6. organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor;
7. organizarea și desfășurarea activităților culturale, științifice, artistice sau de divertisment în spații închise sau deschise;
8. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;
9. activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness.

ART. 6 (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private până la ora 18.00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant, care pot avea program non-stop și în care personalul de serviciu va deservi clienții la geam.
(2) Prin excepție, în intervalul orar 18.00 – 06.00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
(3) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor, cu respectarea normelor de distanțare fizică, cu asigurarea pentru clienți a unei suprafețe de 4 mp (din suprafața utilă a magazinului) și cu păstrarea distanței de 2 m între persoane.

ART. 7 Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfășura prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul și cu respectarea normelor de protecție sanitară stabilite în perioada stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, în următoarele condiții:
a) administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată;
b) pasagerii (toate persoanele care au împlinit 5 ani) au obligativitatea purtării măștii de protecție pe tot parcursul călătoriei, astfel încât să acopere nasul și gura;
c) numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi cel mult egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport;
d) se va respecta circuitul de urcare/coborâre în/din mijlocul de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe ușa din față, iar coborârea pe ușa din spate.

ART. 8 În conformitate cu prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 5/2021 și ale Ordinului ministrului educației și al Ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021, respectiv ale Ordinului comun M.E. nr. 3459/06.03.2021 și M.S. nr. 280/06.03.2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cursurile de învățământ se vor desfășura în U.A.T. Lumina doar în sistem online.

ART. 9 Toate instituțiile publice vor analiza posibilitatea și vor dispune măsurile necesare pentru organizarea programului cu publicul numai în baza unor programări efectuate în prealabil.

ART. 10 Toate instituțiile publice vor desemna din cadrul personalului propriu responsabili pentru organizarea fluxului cu cetățenii.

ART. 11 Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța va întreprinde următoarele:
1. analizarea oportunităților și prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății;
2. stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea spațiilor publice, la un interval de 48 de ore și urmărirea îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză;
3. îndrumarea și implicarea medicilor de familie de pe raza localității în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate/carantinate la domiciliu și acordarea asistenței medicale a populației din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienți oncologici etc.);
4. supravegherea colectării deșeurilor medicale în cadrul contractual cu cabinetele medicilor de familie și asigurarea respectării normelor specifice acestei activități.

ART. 12 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al Județului Constanța va asigura transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din zona carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

ART. 13 (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute la art. 67 din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

MODELE DE DECLARATIE

Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării (din cele enumerate mai sus), data completării și semnătura.

Model declaratie deplasare in afara locuintei (pe timp de zi, de noapte sau in afara localitatii – conform Ordin DSU si HCJSU)

Model Declaratie proprie Raspundere 6-20

Model Declaratie proprie Raspundere 20-6

Adeverinta pentru angajatori_6-20

Adeverinta pentru angajatori_20-6


Alte tipuri de declaratii disponibile la nivel national

Modelul declarației pe propria răspundere pentru toate localitățile, indiferent de rata de incidență dupa ora 22 (nivelul de răspândire a virusului)

Modelul adeverinței de la angajator pentru toate localitățile, indiferent de rata de incidență (nivelul de răspândire a virusului)

Modelul declarației pe propria răspundere pentru localitățile care depășesc rata de incidență de 4 ‰ (necesar a fi folosite pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică), respectiv 7,5 ‰ (necesar a fi folosite în toate zilele săptămânii)

Modelul adeverinței de la angajator pentru localitățile care depășesc rata de incidență de 4 ‰ (necesar a fi folosite pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică), respectiv 7,5 ‰ (necesar a fi folosite în toate zilele săptămânii)

Modelul declarației pe propria răspundere pentru tranzitarea unei localități carantinate

ORDIN DSU NR. 6800/2021 – disponibil aici.