Informatii referitoare la masurile speciale pentru oficierea de casatorii sau inmormantari in aceasta perioada

Stimati cetateni,

În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, dată fiind publicarea în Monitorul Oficial al României, partea 1, nr. 212/16.03.2020 a Decretului 195/2020;

În vederea limitării contactului ofițerului de stare civilă competent cu persoanele îndreptățite să solicite înregistrarea actelor de deces;

Vă transmitem următoarea procedură de transmitere a documentelor privind înregistrarea în registrele de stare civilă a actelor de deces:
1. Medicul sau persoana desemnată de la nivelul Spitalului/ Unității medicale/Serviciului de medicină legală/medicilor de familie aflați pe raza județului Constanța va transmite prin intermediul scrviciilor de poştă electronică securizată (e-mail sau fax) către compartimentul de stare civilă din cadrul primăriei UAT pe raza căreia s-a produs decesul următoarele:
a. certificatul medical constatator al decesului;
b. actul de identitate al defunctului;
c. în lipsa actului de identitate se va transmite dovada eliberată de instituțiile competente (Poliție, Parchet) prin care confirmă datele de identificare ale defunctului. Documentele de referință vor fi transmise cel mai târziu a treia zi de la data încetării din viață a persoanei.

2. Ofiterul de stare civilă competent va înregistra actul de deces iar la rubrica „nume declarant” va trece denumirea unității medicale, rubricile privind calitatea și domiciliul acestuia se vor bara. Cauza decesului se va înscrie ca și până acum litera c și d din Certificatul medical constatator. Pe marginea actului de deces se va înscrie următoarea mențiune: „Act întocmit potrivit Radiogramei DEPABD nr. 3220473/27.03.2020”

Ulterior întocmirii actului de deces, ofițerul de stare civilă va transmite unității medicale tot prin poştă electronică securizată adeverința de înhumare/incinerare, document ce va fi înmânat
aparținătorului defunctului. Cu această ocazie se va comunica faptul că certificatul de deces se va elibera persoanei îndreptățite la încetarea stării de urgență.

3. Certificatul medical constatator al decesului precum și actul de identitate al defunctului vor fi transmise de unitatea medicală în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență prin intemediul serviciilor poștale, sau prin intermediul unui angajat al unității medicale ori al primăriei.

Pentru informații suplimentare sau referitoare la situații speciale vă rugăm să contactați telefonic sau prin e-mail, angajații Serviciului Stare Civilă din cadrul DGEP Constanța.

In vederea limitării contactului ofițerului de stare civilă competent cu persoanele îndreptățite să solicite înregistrarea actului de căsătorie vă transmitem următoarele recomandārij privind depunerea declaratiei de căsătorie și oficierea căsătoriei pe perioada stări de urgență:

1. Programarea datei și a orei încheierii căsătoriei se va face on-line sau telefonic.
2. Declarația de căsătorie și documentele prevăzute de lege se vor transmite on-line pe adresa de e-mail securizată a oficiului de stare civilă competent să oficieze căsătoria. Data depunerii
declarației de căsătorie este data transmiterii on-line a declarației, dată de la care se calculează termenul legal de oficiere a căsătoriei.
3. Documentele în original vor fi prezentate cu ocazia oficierii căsătoriei, dată la care se va semna declarația de căsătorie în fața ofițerului de stare civila.
4. Cu ocazia oficierii căsătoriei se va avea în vedere respectarea dispozițiilor Ordonanței militare 2/2020 privind reducerea numărului persoanelor în funcție de suprafața spațiului unde se
oficiază căsătoria până la minimul admis de lege.

Informatii privind circulatia anumitor documente oficiale intre statele membre ale UE

In temeiul Regulamentului, care promoveaza libera circulatie a cetatenilor in statele membre ale Uniunii Europene, incepand cu data de 16 februarie 2019 anumite documente oficiale si copiile lor certificate sunt scutite de obligatia de legalizare si de formalitatea apostilei pentru a fi utilizate in Statele Membre ale Uniunii Europene.

Astfel, pentru aceste documente puteti solicita un formular standard multilingv, pentru a evita necesitatea traducerii si apostilarii acestora. Scutirea de la obligatia de legalizare si de formalitatea apostilei se aplica numai documentelor si copiilor lor certificate eliberate de autoritatile publice ale unui Stat membru si prezentate autoritatilor ale unui alt Stat membru al UE.

Lista de documente scutite de legalizare si apostile se regaseste in documentul atasat:
Informatii privind circulatia anumitor documente oficiale intre statele membre [pdf]

Mai multe informatii gasiti si pe portalul Uniunii Europene.

Informatii evidenta populatiei

Primaria Comunei Lumina nu are un serviciu de evidenta a populatiei. Locuitorii comunei ce doresc sa isi obtina buletinul/cartea de identitate se vor adresa Serviciului Public Comunitar Evidenta Populatiei Ovidiu.

Atributiile ce revin Primariei Lumina in ceea ce priveste obtinerea unui act de identitate sunt legate de eliberarea adeverintelor de la Registrul Agricol care atesta dovada spatiului de locuit asigurat.

INFORMATII GENERALE:

Conform dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, actul de identitate este documentul care se elibereaza cetatenilor romani si care face dovada identitatii, a domiciliului si dupa caz a resedintei titularului acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentul se elibereaza incepand cu varsta de 14 ani.

Prin act de identitate se intelege carte de identitatecarte de identitate provizorie si buletin de identitate, aflat in termen de valabilitate.

Buletinele de identitate eliberate in conditiile legii, raman valabile pana la preschimbarea lor in totalitate.

In cazul minorului caruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identitatii si a cetateniei romane se face cu certificatul de nastere al acestuia, iar dovada domiciliului se face cu actul de identitate al parintelui la care locuieste statornic sau actul de identitate al reprezentantului sau legal.

Dovada domiciliului se poate face in cazul cetatenilor romani, cu unul din urmatoarele documente:

1) Acte incheiate in conditii de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ;

2) Declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la pct. 1;

3) Declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existent unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta unul din documentele prevazute la pct. 1 si 2.

Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;

4) Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau dupa caz, gazduitorul acestuia figurează înscris în registrul agricol.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este:

– 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;

– 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;

– 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;

– permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate cetăţenii se pot prezenta la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor în a cărui rază teritorială se afla domiciliul sau reşedinţa cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

În cazul împlinirii vârstei de 14 ani cetăţenii sunt obligaţi să solicite eliberarea unui act de identitate în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.
Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei.

Formulare:

  • se printeaza formularul fata-verso;
  • se completeaza cu pix cu mina albastra, cu majuscule;

Taxe eliberare carti de identitate:

– Carte de Identitate – 7 ron

– Carte de Identitate provizorie/ CRDS – 1 ron

– Furnizare date cu caracter personal – 1 ron/Pers

Taxele se pot achita cu numerar sau cu cardul la Casieria Primăriei Oraș Ovidiu ori în contul RO44TREZ23121330208XXXXX

Hotarare privind taxele percepute de Compartimentul Stare Civila

Conform Hotararii Consiliului Local Lumina nr. 113/25.06.2013, au fost stabilite pentru anul 2014 nivelul taxelor speciale pentru activitatile desfasurate de catre compartimentele din cadrul Primariei Comunei Lumina.

Taxele speciale pentru activitatile efectuate de Compartimentul Stare Civila din cadrul Primariei Comunei Lumina se regasesc in documentul atasat.

– Taxe Compartimente Primaria Lumina 2014 [PDF]