Primaria Comunei Lumina, judetul Constanta, organizeaza in data de  12  aprilie 2016 (ora 10.00 – proba scrisa) si 14 aprilie 2016 (ora 10.00 – proba interviu),  concursul de recrutare pentru urmatoarele functii publice de executie :

1.Inspector – clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat, Investitii Publice

Conditii:

-Conditiile generale prevazute de art.54  din legea nr.188/1999 cu modificarile si completarile ulterioare;

-Studii superioare de lunga durata  absolvite cu diploma de  licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor  economice;

-Vechime in  specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: 9 ani

Dosarele se vor depune la sediul Primariei comunei Lumina, in termen de 20  zile de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial, respectiv in perioada 14.03.2016 – 04.04.2016.

Relatii suplimentare despre  continutul dosarului si bibliografie se pot obtine de la sediul instituiei sau la tel.0241/251828 (int.14).Persoana de contact: Calin Doinita – Compartiment Resurse Umane.”

BIBLIOGRAFIE:

Compartiment Administrarea Domeniului Public si Privat, Investitii Publice

  1. Legea 188/1999, privind Statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare.
  2. Legea 7/2004 privind Codul de conduit a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
  3. Legea 215/2001a administratiei publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare.
  4. Legea 213/1993 –proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,cu modificarile si completarile ulterioare.
  5. OUG 54 / 2006 – regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica cu completarile si modificarile ulterioare.
  6. HG 168/2007 – Normele de aplicare a OUG 54/2006 regimul contractelor de concesiune si bunuri proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarul de inscriere va cuprinde:

-formular de inscriere

-copia actului de identitate;

-copiille diplomelor de studii si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari;

-copie carnetul de munca  sau  dupa caz adeverinta ca sa ateste vechimea in munca sau dupa caz in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;

-cazierul judiciar;

-adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre uniatile sanitare abilitate;

-declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;

Actele in copie vor fi insotite de documentele originale.

Formular de inscriere Compartiment Resurse Umane [PDF]

Print Friendly, PDF & Email