Primaria comunei Lumina, judetul Constanta, organizeaza in data de 22 aprilie 2020 (ora 10.00 – proba scrisa) si 24 aprilie 2020 (ora 10.00 – proba interviu),  concursul de recrutare pentru urmatoarele functii publice de executie temporar vacante:

1 post – Functie publica de executie – Inspector,clasa I,grad profesional asistent –Compartiment Centru Informare Cetateni si Secretariat

Conditii de participare :

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ;

-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de  licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor administrative, economice, juridice, stiinte ale comunicarii, relatii internationale si studii europene;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an

BIBLIOGRAFIE COMPARTIMENT CENTRU INFORMARE CETATENI SI SECRETARIAT

  1. Constitutia Romaniei, republicata
  2. OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
  3. Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice locale şi centrale, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Hotărârea nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  6. Legea nr. 16/1996 – legea Arhivelor Naţionale, actualizată.

Dosarele se vor depune la sediul Primariei comunei Lumina, in intervalul de timp 13.04.2020 – 20.04.2020.

Relatii suplimentare despre  continutul dosarului si bibliografie se pot obtine de la sediul instituiei sau la tel.0241/251828 (int.14).Persoana de contact: Calin Doinita – Compartiment Resurse Umane.”

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

a)formularul de înscriere;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i)cazierul judiciar;

j)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Actele in copie vor fi insotite de documentele originale.