Primaria comunei Lumina, judetul Constanta, organizeaza in data de 22 aprilie 2020 (ora 10.00 – proba scrisa) si 24 aprilie 2020 (ora 10.00 – proba interviu),  concursul de recrutare pentru urmatoarele functii publice de executie temporar vacante:

1 post – Functie publica de executie – Inspector,clasa I,grad profesional asistent –Compartiment Centru Informare Cetateni si Secretariat

Conditii de participare :

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ;

-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de  licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor administrative, economice, juridice, stiinte ale comunicarii, relatii internationale si studii europene;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an

BIBLIOGRAFIE COMPARTIMENT CENTRU INFORMARE CETATENI SI SECRETARIAT

  1. Constitutia Romaniei, republicata
  2. OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
  3. Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice locale şi centrale, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Hotărârea nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  6. Legea nr. 16/1996 – legea Arhivelor Naţionale, actualizată.

Dosarele se vor depune la sediul Primariei comunei Lumina, in intervalul de timp 13.04.2020 – 20.04.2020.

Relatii suplimentare despre  continutul dosarului si bibliografie se pot obtine de la sediul instituiei sau la tel.0241/251828 (int.14).Persoana de contact: Calin Doinita – Compartiment Resurse Umane.”

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

a)formularul de înscriere;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i)cazierul judiciar;

j)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Actele in copie vor fi insotite de documentele originale.

Print Friendly, PDF & Email