Primaria comunei Lumina, judetul Constanta, organizeaza in data de  18 decembrie 2017 (ora 10.00 – proba scrisa) si 20 decembrie 2017 (ora 10.00 – proba interviu),  concursul de recrutare pentru urmatoarele functii publice :

1 post – Functie publica de executie – Inspector, clasa I,  grad profesional superior – Compartiment Contabilitate

Conditii de participare :

  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Studii superioare de lunga durata  absolvite cu diploma de  licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor  economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani

1 post – Functie publica de executie –  Inspector,clasa I,grad profesional principal – Compartiment Executare Silita

Conditii de participare :

  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Studii superioare de lunga durata  absolvite cu diploma de  licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor  economice sau  stiintelor juridice.
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani

1 post – Functie publica de executie – Inspector,clasa I,grad profesional asistent –Compartiment Centru Informare Cetateni si Secretariat

Conditii de participare

  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , cu modificările şi completările ulterioare;
  • Studii superioare de lunga durata  absolvite cu diploma de  licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor administrative;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an

BIBLIOGRAFIE COMPARTIMENT CENTRU INFORMARE CETATENI SI SECRETARIAT

1. Constitutia Romaniei, republicata

2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată ;

3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice locale şi centrale, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Hotărârea nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

8. Legea nr. 16/1996 – legea Arhivelor Naţionale, actualizată.

BIBLIOGRAFIE – COMPARTIMENTUL CONTABILITATE

1.  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata si actualizata;

2. Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

3. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata;

4. Ordinului nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr. 227/2015  privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Decret  nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste cu modificarile si completarile ulterioare.

8. ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

9. Constituta Romaniei,republicata

BIBLIOGRAFIE – COMPARTIMENT EXECUTARE  SILITA

1. Legea 188/1999, privind Statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Legea 7/2004 privind Codul de conduit a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Legea 215/2001 a Administratiei publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Legea 207/2015 – Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Ordonanta Guvernului 2/2001 –Regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare

6. Constitutia Romaniei – republicata

Dosarele se vor depune la sediul Primariei comunei Lumina, in termen de 20  zile de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial, respectiv in perioada 15.11.2017 – 14.12.2017.

Relatii suplimentare despre  continutul dosarului si bibliografie se pot obtine de la sediul instituiei sau la tel.0241/251828 (int.14).Persoana de contact: Calin Doinita – Compartiment Resurse Umane.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i)cazierul judiciar;

j)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Actele in copie vor fi insotite de documentele originale.

Fise de post:

Fisa post executare silita

Fisa post secretariat

Fisa post sef birou taxe si impozite

Fisa postului ontabilitate

Print Friendly, PDF & Email