Primaria comunei Lumina, judetul Constanta, organizeaza in data de 29 ianuarie 2018 (ora 10.00 – proba scrisa) si 31 ianuarie 2018 (ora 10.00 – proba interviu), concursul de recrutare pentru urmatoarele functii publice :

1 post -Functia publica de conducere de Sef Birou Taxe si Impozite

Conditii de participare :
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată – în domeniul ştiinţelor juridice sau stiintelor economice;
-studii de masterat sau postuniversitare absolvite cu diploma in domeniul administratiei publice,management sau in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 2 ani.

BIBLIOGRAFIE –Sef Birou Taxe si Impozite
1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată şi actualizată;
4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, republicată cu modificarile şi completarile ulterioare;
6. Codul de Procedura Fiscală (Legea 207/2015) republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
7. H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura Fiscala cu modificările şi completările ulterioare;
8. Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste cu modificarile si completarile ulterioare.
9. ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
10. Constitutia Romania, republicata
11. Ordonanta Guvernului 2/2001 –Regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare

Dosarele se vor depune la sediul Primariei comunei Lumina, in termen de 20 zile de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial, respectiv in perioada 19.12.2017-19.01.2018.

Relatii suplimentare despre continutul dosarului si bibliografie se pot obtine de la sediul instituiei sau la tel.0241/251828 (int.14).Persoana de contact: Calin Doinita – Compartiment Resurse Umane.”

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:
a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b)curriculum vitae, modelul comun european;
c)copia actului de identitate;
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i)cazierul judiciar;
j)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Actele in copie vor fi insotite de documentele originale.

Print Friendly, PDF & Email