Primaria comunei Lumina, judetul Constanta, organizeaza in data de  17 martie 2016 (ora 10.00 – proba scrisa) si 21 martie 2016 (ora 10.00 – proba interviu),  concursul de recrutare pentru urmatoarele functii publice de conducere:Sef Serviciul Politie Locala.

Conditii:

-Conditiile generale prevazute de art.54  din legea nr.188/1999 cu modificarile si completarile ulterioare;

-Studii superioare de lunga durata ,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice ;

-studii de masterat sau postuniversitare absolvite cu diploma;

-Vechime in  specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 2 ani

Dosarele se vor depune la sediul Primariei comunei Lumina, in termen de 20  zile de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial.

Relatii suplimentare despre  continutul dosarului si bibliografie se pot obtine de la sediul instituiei sau la te.0241/251828 (int.14).Persoana de contact: Calin Doinita – Compartiment Resurse Umane.”

BIBLIOGRAFIE – POLITIE LOCALA

1.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.Legea 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.Legea nr.155/2010   a politiei  locale cu modificarile si completarile ulterioare;

5.Hotararea nr.1332/2010  -regulament-cadru de organizare si functionare a politiei locale cu modificarile si completarile ulterioare.

6.Hotărârea nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile si  completarile  ulterioare.

7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificarile sicompletarile ulterioare.

 

Dosarul de inscriere va cuprinde:

-formular de inscriere

-copia actului de identitate;

-copiille diplomelor de studii si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari;

-copie carnetul de munca  sau  dupa caz adeverinta ca sa ateste vechimea in munca sau dupa caz in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;

-cazierul judiciar;

-adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre uniatile sanitare abilitate;

-declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;

Actele in copie vor fi insotite de documentele originale.

ATASAMENTE

Formulare inscriere resurse umane [PDF]

Print Friendly, PDF & Email