Având în vedere prevederile  art. 456 alin.(2) din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare,  care prevede:

“ h1)clădirile noi sau reabilitate, cu destinaţia de locuinţă, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru creşterea performanţei energetice, pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare şi tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu;”.

In acest sens, se aplica scutirea pentru o perioada de 2 ani in procent de 50%, incepand cu anul 2025, cu excepția persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2023 și care sunt depuse până la data de 31.03.2024, situație în care scutirea se aplică pentru impozit incepand cu anul 2024.

Proprietarii de imobile din comuna Lumina care se încadrează în prevederile acestei legi pot depune aceste cereri la Serviciul de Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Comunei Lumina.

CRITERII DE ACORDARE A FACILITĂȚII

1) este proprietar persoană fizică al imobilului-construcţie cu destinație de locuință pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice;
2) să fie realizate pe cheltuiala proprie lucrările pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice;
3) lucrările de intervenţie au fost efectuate de către un operator economic autorizat ANRE specializat;
4) până la data depunerii cererii sunt achitate toate obligațiile fiscale restante;
5) reducerea se menţine în cazul soţului supravieţuitor şi în cazul moştenitorilor legali ai persoanei fizice;
6) în cazul înstrăinării clădirii, reducerea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.

ACTE NECESARE

Reducerea la plata impozitului pentru clădirile noi sau reabilitate, cu destinația de locuință, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru creşterea performanţei energetice, pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice, se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu originalul:
a) procesul-verbal de punere în funcțiune emis de către operatorul economic autorizat ANRE din care să rezulte că s-au realizat lucrările de instalare de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice;
b) certificatul de racordare – document emis de către operatorul de reţea în vederea punerii sub tensiune a instalaţiilor electrice de la locul de consum şi/sau de producere şi a utilizării reţelei, care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil, conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
c) declarația pe propria răspundere a proprietarului clădirii în sensul că lucrările pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice au fost realizate pe cheltuiala proprie, sau chitante doveditoare;
d) acte doveditoare care atestă starea clădirii reabilitate/nouă, prin certificat de atestare a edificării construcției emis în anul fiscal anterior depunerii cererii.

Print Friendly, PDF & Email