Conform Ordinului 4018 din 15.03.2024, MINISTERUL EDUCAȚIEI aprobă Metodologia – cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, în servicii de educație timpurie complementare și Calendarul înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2024 – 2025 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitatea juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare.

ETAPA I din cadrul procesului de ÎNSCRIERE se desfasoara în perioada 27 mai – 14 iunie 2024

  • 27-31 mai 2024 – colectare cereri
  • 3-5 iunie 2024 procesare cereri Faza 1-prima opțiune
  • 6-10 iunie 2024 procesare cereri Faza 2- a doua opțiune
  • 11-12 iunie 2024 procesare cereri Faza 3- a treia opțiune

ETAPA a II-a din cadrul procesului de INSCRIERE se desfașoară în perioada 17 iunie – 5 iulie 2024. În această etapă se vor primi dosare doar dacă vor mai rămâne
locuri libere după prima etapă.

ETAPA DE AJUSTĂRI se desfășoară în perioada 19 – 29 august 2024

Dosarul de înscriere a copilului într-o unitate de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, precum și în serviciul de educație timpurie
complementar cuprinde următoarele documente:
a) copie de pe certificatul de naștere al copilului;
b) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;
c) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit;
d) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

La dosarul de înscriere se adauga, la începutul anului scolar, urmatoarele documente:

a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;
b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la art.11 alin.(3) din Anexa 1 la OME nr 4018/ 15.03.2024 pentru nivelul preșcolar sunt următoarele:

a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;
b) domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;

c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;

d) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr.272/2004, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

e) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);

f) ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale;
(ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru OcupareaForței de Muncă;

g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Anunt inscrieri an scolar 2023-2024

DOCUMENTE ATASATE

Cerere tip inscriere [pdf]

In situatia in care întâmpinați probleme în procesul de înscriere, aveți nevoie de documente din partea primăriei, Primăria Comunei Lumina vă stă la dispoziție.

Print Friendly, PDF & Email