Va aducem la cunostinta faptul ca, in baza dispozitiilor Legii nr. 192/2018 privind modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale, care au nevoie de forta de munca si functioneaza pe raza comunei Lumina, pot depune solicitare pentru desfasurarea activitatilor sezoniere de catre beneficiarii de ajutor social, la Compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei Lumina.

Solicitarea se depune in scris si se va preciza activitatea ce urmeaza a fi desfasurata, numarul de lucratori solicitati si perioada de desfasurare a acivitatii sezoniere, conform art. 6^2 din Legea 192/2018.

Remunerarea activitatii desfasurate, norma de lucru, precum si alte obligatii se fac in conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Avand in vedere intrarea in vigoare a Legii nr. 192/19.07.2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, articolul I din aceasta lege, prevede la punctul 3, introducerea in continutul Legii 416/2001 a doua noi articole:

Art. 6^1 prevede:
(1) În scopul valorificării forţei de muncă locale, primarii au obligaţia să întocmească planul de activităţi sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă şi funcţionează pe raza unităţii administrativ-teritoriale, denumite în continuare beneficiari de lucrări.
(2) Planul de acţiune prevăzut la alin. (1) se aprobă prin dispoziţie a primarului, se afişează la sediul primăriei şi cuprinde activităţile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum şi repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere.
(3) Efectuarea activităţilor sezoniere nu exceptează persoanele de la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (2).
(4) Repartizarea activităţilor sezoniere se realizează de către primar, după efectuarea de către beneficiarii de ajutor social a orelor de muncă stabilite în condiţiile art. 6 alin. (2)-(4).
(5) Planul de acţiune prevăzut la alin. (1) se transmite agenţiilor teritoriale în luna următoare aprobării, în termenul prevăzut la art. 13^1 alin. (3).

Art. 6^2 prevede:
(1) Persoanele care solicită forţă de muncă pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere, potrivit art. 6^1 alin. (1), se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfăşurată, numărul de lucrători solicitaţi şi perioada de desfăşurare a activităţii sezoniere.
(2) Remunerarea activităţii desfăşurate potrivit alin. (1), norma de lucru, precum şi alte obligaţii şi îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări şi persoana care prestează activitatea, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

In vederea intocmirii planului de activitati sezoniere, invitam persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau intreprinderile familiale care au nevoie de forta si functioneaza pe raza comunei Lumina, sa depuna o solicitare in acest sens. Solicitarea va fi insotita de acte doveditoare din care sa rezulte ca pot desfasura activitati sezoniere.

Solicitarile scrise se depun la sediul Primariei Lumina, compartiment Asistenta Sociala, de luni – vineri intre orele 8-12.

Pentru informatii suplimentare puteti apela numerele de telefon 0241251828, 0720003961 sau e-mail asistenta_sociala@primaria-lumina.ro

Print Friendly, PDF & Email