Secretar

Bratianu Viorel

Atributii

Extras din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 – a administratiei publice locale
Art. 40 (3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unitãtii administrativ-teritoriale, cu cel putin 5 zile înaintea sedintelor ordinare sau cu cel putin 3 zile înainte de sedintele extraordinare.
Art. 43 (4) Dezbaterile din sedintele consiliului local, precum si modul în care si-a exercitat votul fiecare consilier se consemneazã într-un proces-verbal, semnat de consilierul care conduce sedintele de consiliu si de secretarul unitãtii administrativ-teritoriale.
(5) Consilierul care conduce sedintele de consiliu, împreunã cu secretarul unitãtii administrativ-teritoriale îsi asumã, prin semnãturã, responsabilitatea veridicitãtii celor consemnate.
(6) Înaintea fiecãrei sedinte secretarul pune la dispozitie consilierilor, în timp util, procesul-verbal al sedintei anterioare, pe care ulterior îl va supune spre aprobare consiliului local. Consilierii au dreptul ca în cadrul sedintei sã conteste continutul procesului-verbal si sã cearã mentionarea exactã a opiniilor exprimate în sedinta anterioarã.
(7) Procesul-verbal si documentele care au fost dezbãtute în sedintã se depun într-un dosar special al sedintei respective, care va fi numerotat, semnat si sigilat de consilierul care conduce sedintele de consiliu si de secretar, dupã aprobarea procesului-verbal.