Infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare in Comuna Lumina s-a facut prin Hotararea Consiliului Local Lumina nr. 88/30.08.2007, respectand prevederile Legii 371/2004 privind infiintarea organizarea si functionarea Politiei Comunitare si Hotararea Guvernului nr. 2295/2004, pentru aprobarea Regulamentuluii—cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare.

Serviciul de Politie Locala Lumina functioneaza ca un serviciu fara personalitate juridica, aflat in subordinea primarului comunei Lumina, dar care are prin Lege un Regulament de Organizare si Functionare specific.

Activitatea Politiei Comunitare se realizează în interesul persoanei, al comunitătii, al asigurării pazei si protectei obiectivelor de interes public local si privat, precum si în sprijinul institutilor statului, exclusiv pe baza si în executarea legii.

Conform Legii, Politia Comunitară are următoarele atributii:
a) asigură ordinea si linistea publică în zonele si locurile stabilite prin planul de pază si ordine publică, previne si combate încălcarea normelor legale privind curătenia localităTilor si comertul stradal, precum si alte fapte stabilite prin hotărâri ale consiliului local;
b) asigură paza obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat stabilite de consiliul local, conform planurilor de pază si ordine publică;
c) asigură însotirea si protectia reprezentantilor primăriei ori a altor persoane cu functii în institutiile publice locale la executarea unor controale sau actiuni specifice;
d) participă, după caz, la asigurarea fluentei traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare si reparatii ale arterelor de circulatie;
e) asigură supravegherea parcărilor auto, a unitătilor scolare, a zonelor comerciale si de agrement, a pietelor, a cimitirelor si a altor locuri stabilite prin planurile de pază si ordine publică;
f) constată contraventii si aplică sanctiuni contraventionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii si linistii publice, curătenia localitătilor, comertul stradal, protectia
mediului înconjurător, precum si pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispozitii ale primarului;
g) participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice si sportive organizate la nivel local;
h) intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetătenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situatiilor de fapt sesizate si rezolvarea acestora;
i) actionează, împreună cu politia, jandarmeria, pompierii, protectia civilă si alte autorităti prevăzute de lege, la activitătile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităti naturale si catastrofe, precum si de limitare si înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
j) controlează modul de depozitare a deseurilor menajere, industriale sau de orice fel si de respectare a igienizării zonelor periferice si a malurilor cursurilor de apă, sesizând primarul cu privire la situatiile de
fapt constatate si la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătătirii stării de curătenie a localitătii;
k) comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenta sa, despre care a luat la cunostintă cu ocazia îndeplinirii
misiunilor specifice;
l) însoteste, în conditiile stabilite prin regulament, functionarii primăriei la executarea unor controale si la punerea în executare a unor hotărâri ale consiliului local sau, după caz, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, asigurând protectia acestora si prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;
m) verifică si solutionează, în limitele legii, sesizările asociatiilor de proprietari sau locatari privind săvârsirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal;
n) sprijină Politia Română în activitătile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum si a persoanelor dispărute;
o) în localitătile de frontieră sprijină unitătile Politiei de Frontieră Române în activităti de prevenire si combatere a migratiei ilegale;
p) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

Telefoane de contact:

0733449753

Print Friendly, PDF & Email