Începând cu anul 2023 statul sprijină construcția de locuințe sociale prin programul multianual de construcții de locuințe sociale și de necesitate. În acest sens la inițiativa primarului comunei Lumina, Dumitru Chiru, prin intermediul unei hotărâri de Consiliu a fost aprobat un Studiu de Fezabilitate pentru obținerea finanțării construcției de astfel de locuințe în comuna Lumina.

Astfel, la începutul acestui an Primăria Comunei Lumina a depus la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cererea de finanțare pentru construcția a două blocuri de locuințe sociale, care vor cuprinde în total 32 de unități locative, ce se vor desfășura pe o suprafață totală de aproximativ 2500 mp. Costul finanțării acestui proiect se ridică la 18 milioane de lei cu TVA, din care aportul propriu al comunității va fi în valoare de 2,8 milioane de lei.

Cele două blocuri vor fi amplasate pe Strada George Enescu nr. 1A, comuna Lumina.

Această inițiativă are ca scop oferirea de locuințe sociale accesibile pentru locuitorii localității Lumina care se încadrează în prevederile legii cu privire la acordarea de locuințe sociale, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de trai și la creșterea coeziunii sociale în comunitatea noastră.

Beneficiarii acestor locuințe sociale sunt cei care se încadrează în prevederile Legii Locuintei nr. 114/1996 cu modificările și completările ulterioare.

Conform precizărilor Ministerului :

  • Repartizarea locuinţelor se realizează de către consiliile locale, în urma propunerilor unor comisii sociale care analizează cererile de locuinţe la nivel local.
  • Au acces la locuinţele sociale familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statisticã în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.
  • Chiria nominală este subvenţionată din surse ale bugetelor locale, nivelul maxim al chiriei pentru locuinţele sociale fiind de 10% din venitul net lunar pe familie.

Art. 43 din Legea 114/1996

Locuinţele sociale se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale care le au în administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, în condiţiile prevederilor prezentei legi, şi de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită de autorităţile administraţiei publice locale, potrivit legii, oricare dintre următoarele categorii de persoane: persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, tinerii care au vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradele I şi II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, victimele violenţei domestice sau alte persoane sau familii îndreptăţite.

Persoanele interesate, care se incadrează in prevederile legale,  sunt încurajate să se adreseze Centrului de Informare  Cetățeni, din cadrul Primariei Lumina, Str. Mare nr. 170,  într-o primă etapă, unde pot depune o cerere în acest sens.

Ulterior, pe măsură ce se va derula acest proiect, vor fi comunicate cerințele și procedurile impuse pentru alocarea spațiilor locative.

Print Friendly, PDF & Email