UAT Comuna Lumina CUI 4671807, persoana juridica romana cu sediul in localitatea Lumina str. Mare nr. 170, comuna Lumina, Judetul Constanta implementeaza proiectul LIGHT “Learning to improve the global health together” finantat prin Mecanismul Financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021, Apelul 3.1 (“Capacitate sporita de furnizare a energiei regenerabile”);
Astfel autoritatea contractanta COMUNA LUMINA, , in vederea atribuirii contractului de achizitie servicii de consultanta in implementare a proiectului LIGHT 2021/330669, invita agentii economici interesati sa participe prin depunerea de oferte financiare

1. DENUMIRE CONTRACT: SERVICII DE CONSULTANTA ȘI ASISTENȚĂ IN IMPLEMENTAREA proiectului B-AWARE! „Fii informat” cod 2022/346509 proiect finantat prin Mecanismul Financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021, Apelul 4 Schema de Granturi Mici „Cunoștințe sporite privind energia regenerabilă, eficiența energetică – Sensibilizarea publicului larg și perfectionare”; conform specificatiilor caietului de sarcini anexat.

2. TIP ANUNT: Achiziție Directa;

3. TIP CONTRACT: Servicii;

4. COD CPV SAU DENUMIRE: 79400000-8 servicii de consultanta pentru implementare proiect ( Rev 2)

5. VALOARE ESTIMATA: 29.847,17 lei fără TVA,respectiv 35.518,13 lei cu TVA inclus

6. DESCRIEREA ACHIZITIEI: Conform specificatiilor caietului de sarcini anexat. Oferta va avea caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei care nu trebuie sa fie mai mica de 60 de zile.

7. DATA LIMITA DEPUNERE OFERTA
7.1. Ofertele semnate si stampilate pot fi transmise in plic inchis, la sediul achizitiorului din comuna Lumina, strada Mare nr. 170, Primaria Lumina, inregistrate la registratura, in atentia Compartimentul Investii Publice, Achizitii si derulare contracte publice, d-na Mariana Pestrițu, cu mentiunea Oferta de Servicii de consultanta in implementarea proiectului B-AWARE! sau scanate, la adresa de e-mail: achizitii@primaria-lumina.ro, pana cel tarziu la data de 29.11.2023, ora 16:00,
7.2.Ofertele transmise dupa data de 29.11.2022, ora 16:00, nu vor fi luate in considerare.
7.3 Ofertele care nu respecta toate cerintele prezentului anunt nu vor fi luate in considerare.
7.4 Limba de redactare a ofertei: limba romana.

8. DESCRIERE CONTRACT: Servicii de consultanta in implementarea cadrul proiectului LIGHT Programul finantator al proiectului in cadrul caruia este contractat serviciul mai sus mentionat: Mecanismul Financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021. Conform specificatiilor caietului de sarcini anexat.

9. CONDITII DE PARTICIPARE
9.1. Operatorul economic trebuie sa fie inscris in SEAP, avand certificatul digital de inregistrare
valabil pe perioada de derulare a achizitiei.
9.2. Certificat constatator sau documente edificatoare din care sa reiasă forma de înregistrare, adresa si obiectul de activitate al operatorului economic ofertant, in conformitate cu obiectul achizitiei.
9.3. Declarație pe proprie răspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din partea autoritatii contractante, UAT comuna Lumina, jud. CONSTANTA, pentru aceasta achizitie sunt:
Primar- Chiru Dumitru
Viceprimar -Roman Ioan
Secretar general- Bratianu Viorel Florin
consilieri locali: Ali Aidar, Rasteanu Claudia Luminita, Enghin Hagi-Calil, Calin Madalina, Orezeanu Luminita Daiana, Pislaru Gabriel, Stefan Mihai, Girtone Loredana, Selim Erhan, Ciocan Ana- Maria, Nita George, Popescu Viorel, Ionescu Alexandru, Mocanu George
Consilier juridic- Jukovschi Anca Rodica
Consilier achizitii publice Oncescu Florina
Inspector -Jerebie Ioana Rodica
Inspector , viza CFP -Ibadula Filis
consilier juridic -Mina Alina
– Alte informatii referitoare la persoanele cu functii de decizie pe : www.primaria-lumina.ro.
8.4. Oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara cu perioada minima de valabilitate de 60 de zile, avand caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.
8.5. Propunerea tehnica va cuprinde toate detaliile solicitate in caietul de sarcini
8.6. Propunerea financiara va fi exprimata in lei fara TVA, respectiv TVA si nu va depasi valoarea estimata pentru serviciul ofertat.
10. CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
Conform specificatiilor caietului de sarcini anexat.
11. CRITERII DE ATRIBUIRE
Pretul cel mai scazut pentru oferta care indeplineste cerintele din caietul de sarcini

12. INFORMATII SUPLIMENTARE
11.1 Raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari vor fi transmise la adresa: achizitii@primaria-lumina.ro
11.2 Alte informatii referitoare la achizitie se pot obtine la adres sau e-mail: achizitii@primaria-lumina.ro

FISIERE ATASATE

Print Friendly, PDF & Email