Autoritatea contractantă, Comuna LUMINA, persoana juridica romana cu sediul Strada mare Nr. 170, Tel/Fax: 0241251828, 0241251744, Judetul Constanta, Romania, va invita sa participati, prin depunerea de oferte, in vederea achizitionarii directe servicii proiectare :

„ Faza DALI reabilitare termica in vederea depunerii proiectului LESS “Little Energy Super Stars” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 si Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2014-2021, Apelul “Imbunatatirea Eficientei Energetice , comuna Lumina, judetul Constanta”, in conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiţii în domeniul construcţiilor, a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente şi a altor lucrări de investiţii, ale căror cheltuieli, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public şi/sau privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale care se finanţează total sau parţial din fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. si cu respectarea masurilor dispuse in auditurile energetice.

Documentaţiile tehnice de avizare lucrari de interventie se vor elabora, pentru urmatoarele cladiri existente:
-scoala Gimnaziala nr.1, localitatea Lumina-corp vechi, str. Pelican nr.10A
-scoala gimnaziala nr2 localiatea OITUZ,str.Viitorului nr. 2B
-scoala Veche ,localitatea lumina, str Mare nr. 153
-Camin Cultural ,localitatea Lumina,str Mare nr. 157

Se anexeaza cadastrele aferente.

1. Termenul de realizare a documentatiei: in termen de depunere al sesiunii de proiecte conform ghidului de finantare LESS

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: achizitie directa, in conformitate cu prevederile LEGII Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice si HOTĂRÂREA Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

3. Cod CPV: 79314000-8: Servicii de proiectare tehnică Studii de fezabilitate
4. Limba de redactare a ofertei: limba romana;
5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.
6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, conform ART. 187, al.(3), pct.a) din LEGEA Nr. 98/2016.

7. Oferta va cuprinde urmatoarele lucrari de proiectare :
– evaluare financiara pentru lucrarile care se vor executa conform auditului energetic pus la dispozitie de primarie,
– relevee si planuri fatade
– liste de cantitati si documentatie economica confidentiala

Pretul ofertei este ferm in lei. Nu se accepta actualizarea pretului contractului. Oferta financiara va preciza pretul unitar in lei fara T.V.A.

Oferta va fi insotita de urmatoarele documente:
• Certificat de inregistrare, atestate

8. Valoarea estimata a contractului de achizitie publica : max 20000 lei (exclusiv TVA).

9. Sursa de finantare a contractului care urmeaza a fi atribuit: bugetul local;

10. Modalitati de plata: plata se va efectua cu O.P., in contul operatorului economic , in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie servicii, inregistrate la Secretariatul institutiei;

11. Autoritatea contractanta, solicita depunerea ofertelor la sediul primariei , sau pe mail primarialumina@gmail.com

12. Data limita pentru transmiterea ofertei: 30.01.2020.

13. Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la Comuna LUMINA, Strada Mare Nr. 170, Tel/Fax: 0241251828, 0241251744, interior 16, Compartiment Achizitii Publice, Judetul Constanta, email primarialumina@yahoo.com

Documente atasate:
Anunt solicitare oferta servicii proiectare [pdf]

Print Friendly, PDF & Email