Primaria comunei Lumina,judetul Constanta,organizeaza in data de 9 decembrie 2019(ora 10,00 – proba scrisa) si 11 decembrie 2019(ora 10,00-proba interviu), concursul de recrutare pentru urmatoarele functii contractuale de executie:

1 post sofer categoria D1 – pentru microbuz transport elevi

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
-cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
-nivelul studiilor:medii sau generale
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
-vechime in specialitatea studiilor:minim 5 ani
-carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie
-cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului ;
-de către unităţile sanitare abilitate- examen pshihologic, aviz medical eliberat de catre Comisia de Siguranta Transporturilor, fisa de aptitudini;
-copie permis conducere
– copie atestat conducere transport persoane pentru categoria D1
-curriculum vitae;

Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii coformitatii copiilor cu acestea.

Bibliografia:
1.Constitutia
2.OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
3.HG nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
4.Norme pentru securitatea muncii in activitatea de conducator auto
5.Chestionare pentru obtinerea permisului de conducere auto
6.Legea 57/2019 privind Codul Administrativ – art.368

Concursul va avea loc la sediul Primariei comunei Lumina,din str.Mare nr.170.
Dosarele se vor depune in perioada 14 octombrie – 25 octombrie 2019 – Compartiment Resurse Umane .

Relatii suplimentare despre continutul dosarului si bibliografiei se pot obtine de la sediul institutiei sau la tel.0241/251828 (int.14). Persoana de contact: Calin Doinita – Compartiment Resurse Umane.

Anunt sofer microbuz 9 decembrie [pdf]

Print Friendly, PDF & Email