Anunț recrutare funcție publică contractuală de execuție

Primăria comunei Lumina,județul Constanța,organizează in data de 5 ianuarie 2024 (ora 10,00 – proba scrisa) si 9 ianuarie 2024(ora 10,00-proba interviu), concursul de recrutare pentru urmatoarele funcții contractuale de execuție vacante pe durată nedeterminată:

– 1 post ingrijitor la domiciliu – Serviciul de Ingrijire la Domiciliu

Condiţii generale: cele prevăzute de art.15 din H.G. nr. 1336 / 2022 cu modificările si completările de art.542 alin.1 si 2 in OUG nr.57/2019 cu modificările si completările ulterioare

Condiții specifice privind ocuparea postului:
1.Studii de specialitate: studii generale sau medii /medii finalizate cu diplomă de bacalaureat
2.Perfectionări(specializări):adeverintă / certificat cursuri calificare de ingrijitor la domiciliu
3.Vechimea in muncă necesară ocupării postului: fără vechime
4.Disponibilitate privind programul de lucru

Bibliografie ingrijitor la domiciliu
1.Ordinul nr.29/2019 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor destinate paersoanelor vâstnice , persoanelor fără adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protecție a copilului si altor categorii de personae adulte aflate in dificultate, precum a serviciilor acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinele sociale.

Tematica:
ANEXA nr. 8:
STANDARDE MINIME de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, cod 8810ID – Ordinul nr.29/2019 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor destinate paersoanelor vâstnice , persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum a serviciilor acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinele sociale.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a)formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i)curriculum vitae, model comun european.
Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificării conformitații copiilor cu acestea.

Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/ saptamână.
Concursul va avea loc la sediul Primariei comunei Lumina,din str.Mare nr.170.

Depunere dosare:
-perioada de depunere a dosarelor 11 decembrie 2023 – 22 decembrie 2023, ora 12,00.
-perioada selectie dosare concurs: in termen de maximum 2 zile lucratoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
-perioada de contestație: in termen de cel mult 24 ore de la afisării rezultatului selecției dosarelor.
-perioada solutionare contestație la selecție :in termen de maximum 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
Facem precizarea ca postul se incadreaza la art.IV,alin.1,lit.a din OUG 34/2023 pribvind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Relatii suplimentare despre continuțul dosarului si a bibliografiei se pot obține:
-site-ul Primăriei : www.primaria-lumina.ro – Secțiunea Resurse Umane;
– de la sediul instituției – avizier sau la tel.0241/251828 (int.1004). Persoana de contact: Călin Doinița – Compartiment Resurse Umane.

DOCUMENTE ATASATE

Anunț concurs recrutare funcție publică contractuală – șofer microbuz [update]

Primăria comunei Lumina,județul Constanța,organizează in data de 20 octombrie 2023 (ora 10,00 – proba scrisa) si 24 octombrie 2023(ora 10,00-proba interviu), concursul de recrutare pentru urmatoarele funcții contractuale de execuție vacante pe durată nedeterminată:

1 post sofer categoria D1 – pentru microbuz transport elevi

Condiţii generale: cele prevăzute de art.15 din H.G. nr. 1336 / 2022  cu modificările si completările de art.542 alin.1 si 2 in OUG nr.57/2019 cu modificările si completările ulterioare

(mai mult…)

Anunt concurs functie publica contractuala – Serviciul de Ingrijire la Domiciliu

Primăria comunei Lumina,județul Constanța,organizează in data de 10 iulie 2023(ora 10,00 – proba scrisa) si 12 iulie 2023(ora 10,00-proba interviu), concursul de recrutare pentru urmatoarele funcții contractuale de execuție vacante pe durată nedeterminată:

1 post ingrijitor la domiciliu – Serviciul de Ingrijire la Domiciliu

Condiţii generale: cele prevăzute de art.15 din H.G. nr. 1336 / 2022  cu modificările si completările de art.542 alin.1 si 2 in OUG nr.57/2019 cu modificările si completările ulterioare

 Condiții specifice privind ocuparea postului:

1.Studii de specialitate: studii generale sau medii /medii finalizate cu diplomă de bacalaureat

2.Perfectionări(specializări):adeverintă / certificat cursuri calificare de ingrijitor la domiciliu

3.Vechimea in muncă necesară ocupării postului: fără vechime

4.Disponibilitate privind programul de lucru

Bibliografie ingrijitor la domiciliu

1.Ordinul nr.29/2019 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor destinate paersoanelor vâstnice , persoanelor fără adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protecție a copilului si altor categorii de personae adulte aflate in dificultate, precum a serviciilor acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinele sociale.

Tematica:

ANEXA nr. 8:

STANDARDE MINIME de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, cod 8810ID – Ordinul nr.29/2019 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor destinate paersoanelor vâstnice , persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum a serviciilor acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinele sociale.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a)formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i)curriculum vitae, model comun european.

Actele vor fi prezentate si in  original in vederea verificării conformitații copiilor cu acestea.

Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/ saptamina.

Concursul va avea loc la sediul Primariei comunei Lumina,din str.Mare nr.170.

Depunere dosare:

 -perioada de depunere a dosarelor 19.iunie.2023  – 30.iunie.2023, ora 12,00.

-perioada selectie dosare concurs: in termen de maximum 2 zile lucratoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

-perioada de contestație: in termen de cel mult 24 ore de la afisării rezultatului selecției dosarelor.

-perioada solutionare contestație la selecție :in termen de maximum 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Facem precizarea ca postul se incadreaza la art.IV,alin.1,lit.a din OUG 34/2023 pribvind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Relatii suplimentare despre continuțul dosarului si a bibliografiei se pot  obține:

-site-ul Primăriei : www.primaria-lumina.ro – Secțiunea Resurse Umane;

– de la sediul instituției  – avizier sau la tel.0241/251828 (int.1004). Persoana de contact: Călin Doinița – Compartiment Resurse Umane.”

DOCUMENTE ATASATE

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante

Primaria comunei Lumina, judetul Constanta, organizeaza in data de 12.iunie. 2023 (ora 10.00 – proba scrisa) si  14.iunie. 2023 (ora 10.00 – proba interviu),  concursul de recrutare pentru urmatoarele functii publice de executie vacante pe durata nedeterminata:

1 post – Functie publica de executie – Inspector, clasa I, grad profesional asistent –  Compartiment Administrarea Domeniului Public si Privat, Concesiune

Conditii de participare :

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modifcarile si completarile ulterioare;

-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte ingineresti ,specializarea contructii civile, industriale si agricole, cai ferate, drumuri si poduri, imbunatatiri funciare si dezvoltare rurala, inginerie civila, inginerie urbana si dezvoltare regionala;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an

 1 post functie publica de executie – Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Relatii cu Publicul, CIC si Secretariat

Conditii de participare :

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modifcarile si completarile ulterioare;

-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte juridice -specializarea drept, Stiinte sociale – specializarea administratie publica, administratie europeana, asistenta manageriala si secretariat, comunicare si relatii publice ;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an

1 post – Functie publica de executie – Inspector, clasa I, grad profesional asistent –  Compartiment Stare Civila

Conditii de participare :

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modifcarile si completarile ulterioare;

-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte sociale – specializarea administratie publica ,administratie europeana, politie comunitara, stiinte juridice -specializarea drept, drept comunitar.

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an

1 post – Functie publica de executie – Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Urmarire Contracte

Conditii de participare :

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modifcarile si completarile ulterioare;

-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte juridice -specializarea drept, Stiinte sociale – specializarea administratie publica, administratie europeana,Stiinte economice;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an

Facem mentiunea ca durata normala a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/ saptamina.

Concursul va avea loc la sediul Primariei comunei Lumina,din str.Mare nr.170.

BIBLIOGRAFIA      – Compartiment Administrarea Domeniului Public si Privat, Concesiuni

1.Constitutia Romaniei, republicata;

2.Titlul I si II ale partii a VI-a din OUG 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare;

3.OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati cu modificarile si completarile ulterioare;

5.HOTĂRÂRE nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

6.HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

7.LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice – cu modificarile si completarile ulterioare.

8.ORDONANŢĂ nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificarile si completarile ulterioare.

TEMATICA

1.Titlul I, Titlul II, cap.I, cap.II si III, Titlul III, cap.V, cap.VI din Constitutia Romaniei, republicata;

2.Titlul I de la art.365 la art.368  si Titlul  II de la art.369 la art.537  ale partii a VI-a  de la art. din OUG 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare;

3.Capitolul I si II din Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.De la Capitolul II la Capitolul VI din Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati cu modificarile si completarile ulterioare;

5.De la capitolulI la capitolul IV  din  HOTĂRÂRE nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora cu modificarile si completarile ulterioare.

6.De la capitolul I la capitolul IV din HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificarile si compeltarile ulterioare.

7.De la capitolul I la capitolul VII din LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice – cu modificarile si completarile ulterioare.

8.De la capitolul I la capitolul VI din ORDONANŢĂ nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificarile si completarile ulterioare.

BIBLIOGRAFIA – COMPARTIMENT CIC si SECRETARIAT

1.Constitutia României

2.Titlul III al partii a VI-a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

3.OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare

4.Legea 202/2002 privind egalittea de sanse si tratament intre femei si barbati cu modificarile si completarile ulterioare;

5.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

6.Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

7.Ordonanţei nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice locale şi centrale;

TEMATICA

1.Titlul I, Titlul II, cap.I, cap.II si III, Titlul III, cap.V, cap.VI din Constitutia Romaniei, republicata;

2.Titlul I de la art.365 la art.368  si Titlul  II de la art.369 la art.537  ale partii a VI-a  de la art. din OUG 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare;

3.Capitolul I si II din Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.De la Capitolul II la Capitolul VI din Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati cu modificarile si completarile ulterioare;

5.De la capitolul I capitolul IV din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

6.De la capitolul I la capitolul XI din Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

7.De la art.1 la art.7  din Ordonanţei nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice locale şi centrale;

BIBLIOGRAFIA     – Compartiment Stare Civila

1.Constitutia Romaniei, republicata;

2.Titlul I si II ale partii a VI-a din OUG 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare;

3.OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati cu modificarile si completarile ulterioare;

5.Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila,cu modificarile si completarile ulterioare;

TEMATICA

1.Titlul I, Titlul II, cap.I, cap.II si III, Titlul III, cap.V, cap.VI din Constitutia Romaniei, republicata;

2.Titlul I de la art.365 la art.368  si Titlul  II de la art.369 la art.537  ale partii a VI-a  de la art. din OUG 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare;

3.Capitolul I si II din Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.De la Capitolul II la Capitolul VI din Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati cu modificarile si completarile ulterioare;

5.De la capitolul I la capitolul VIII din  Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila,cu modificarile si completarile ulterioare.

BIBLIOGRAFIA – COMPARTIMENT URMARIRE CONTRACTE

1.Constitutia Romaniei, republicata;

2.Titlul I si II ale partii a VI-a din OUG 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare;

3.OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati cu modificarile si completarile ulterioare;

5.Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare

6.Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

TEMATICA

1.Titlul I, Titlul II, cap.I, cap.II si III, Titlul III, cap.V, cap.VI din Constitutia Romaniei, republicata;

2.Titlul I de la art.365 la art.368  si Titlul  II de la art.369 la art.537  ale partii a VI-a  de la art. din OUG 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare;

3.Capitolul I si II din Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.De la Capitolul II la Capitolul VI din Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati cu modificarile si completarile ulterioare;

5.De la capitolul I la capitolul II din Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare;

6.De la capitolul I la capitolul XI din Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

Perioada de depunere a dosarelor 02.05.2023 – 22.05.2023.

Relatii suplimentare despre continutul dosarului si a bibliografiei se pot  obtine:

-site-ul Primariei : www.primaria-lumina.ro – Sectiunea Resurse Umane;

– de la sediul institutiei  – avizier sau la tel.0241/251828 (int.1001). Persoana de contact: Calin Doinita – Compartiment Resurse Umane

În vederea participării la concurs,conform art.49 alin 1 din HG nr.6112008 candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copie a diplomei de bacalaureat;

f)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i)cazierul judiciar;

j)declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de incriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia,in conditiile prevazute de legislatia specifica.

Copiile de pe acte se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

ATAȘAMENTE

REZULTATE