In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare Consiliul Local al Comunei Lumina  organizeaza selectie de oferte privind  atribuirea contractului de lucrari :

Extindere retele de canalizare menajera  in comuna Lumina ,jud.Constanta

-str.Dacilor,

-str.Soimului ,

-str. Prelungirea Iasomiei

COD CPV 45232400-6 Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale

Sursele de finantare ale  contractului de achizitie de servicii se vor suporta din bugetul local .

Oferta se va redactata in limba romana ,va contine datele de identificare  si va fi insotita de documente justificative privind eligibilitatea , dovada  inregistrarii ca persoana juridica,  certificat constatator registrul comertului, documente justificative privind experienta similara Bilantul contabil pe ultimul an fiscal incheiat,avizat de organele abilitate

Informatii suplimentare   se pot obtine la nr. de telefon   0241-251828  ,Compartiment Achizitii  Publice

Data limita de depunere a ofertelor 12.02.2016

Print Friendly, PDF & Email