UAT COMUNA LUMINA, CUI 4671807, persoana juridica romana cu sediul in localitatea Lumina str. Mare nr. 170, comuna Lumina Judetul Constanta, implementeaza proiectul “B-AWARE!” (“Fii Informat!”) finantat prin Mecanismul Financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021, Apelul 4 Schema de Granturi Mici „Cunoștințe sporite privind energia regenerabilă, eficiența energetică – Sensibilizarea publicului larg și perfectionare”.

Astfel autoritatea contractanta COMUNA LUMINA in vederea atribuirii contractului de achizitie furnizare Echipamente necesare in implementarea proiectului “B-AWARE!” (“Fii Informat!”) 2022/346509, invita agentii economici interesati sa participe prin depunerea de oferte financiare

1. DENUMIRE CONTRACT: FURNIZARE ECHIPAMENTE din categoria instalatiilor electrice si din categoria birotica/prezentare, necesare in cadrul proiectului “B-AWARE!” (“Fii Informat!”) finantat prin Mecanismul Financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021, Apelul 4 Schema de Granturi Mici „Cunoștințe sporite privind energia regenerabilă, eficiența energetică – Sensibilizarea publicului larg și perfectionare”, conform specificatiilor caietului de sarcini anexat.

2. TIP ANUNT: Achizitie directa;
3. TIP CONTRACT: Produse;
4. COD CPV SAU DENUMIRE:
30213100-6- computere portabile
38652120-7- videoproiector
38653400-1- ecran pentru proiectie
30195913-5- flipchart
38424000-3- echipamente de masurare si control
38410000-2- instrumente de masurat
5. VALOARE ESTIMATA: 33.547,30 lei fara TVA.
6. DESCRIEREA ACHIZITIEI: Conform specificatiilor caietului de sarcini anexat. Oferta va avea caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei care nu trebuie sa fie mai mica de 60 de zile.

7. DATA LIMITA DEPUNERE OFERTA
7.1 Ofertele semnate si stampilate pot fi transmise in plic inchis, la sediul achizitorului din comuna Lumina, strada Mare nr. 170, Primaria Lumina, inregistrate la registratura in atentia Compartimentului Investitii Publice, Achizitii si derulare contracte publice, cu mentiunea Oferta de Furnizare Echipamente in cadrul proiectului “B-AWARE!” sau scanate, la adresa de email : achizitii@primaria-lumina.ro pana cel tarziu la data de 07.12.2023, ora 16.00.
7.2 Ofertele transmise dupa data de 07.12.2023, ora 16.00, nu vor fi luate in considerare.
7.3 Ofertele care nu respecta toate cerintele prezentului anunt nu vor fi luate in considerare.
7.4 Limba de redactare a ofertei: limba romana.

8. DESCRIERE CONTRACT: Furnizare de echipamente in cadrul proiectului “B-AWARE!”. Programul finantator al proiectului in cadrul caruia este contractat serviciul mai sus mentionat: Mecanismul Financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021. Conform specificatiilor caietului de sarcini.

9. CONDITII DE PARTICIPARE
9.1 Operatorul economic trebuie sa fie inscris in SEAP, avand certificatul digital de inregistrare valabil pe perioada de derulare a achizitiei.
9.2 Certificat constatator sau documente dificatoare din care sa reiasa forma de inregistrare, adresa si obiectul de activitate al operatorului economic ofertant, in conformitate cu obiectul achizitiei.
9.3 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din partea autoritatii contractante, UAT comuna Lumina, jud. Constanta, pentru aceasta achizitie:
Primar: Chiru Dumitru
Viceprimar: Roman Ioan
Secretar general: Bratianu Viorel Florin
Consilieri locali: Ali Aidar, Rasteanu Claudia Luminita, Enghin Hagi-Calil, Calin Madalina, Orezeanu Luminita Daiana, Pislaru Gabriel, Stefan Mihai, Girtone Loredana, Selim Erhan, Ciocan Ana-Maria, Nita George, Popescu Viorel, Ionescu Alexandru, Mocanu George
Consilier juridic: Jukovschi Anca Rodica
Concilier achizitii publice: Oncescu Florina
Inspector: Jerebie Ioana Rodica
Inspector viza CFP: Ibadula Filis
Alte informatii referitoare la persoanele cu functii de decizie pe: www.primaria-lumina.ro
9.4 Oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiar cu perioada minima de valabilitate de 60 de zile, avand caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere ale continutului pe toata perioada de valabilitate.
9.5 Propunerea tehnica va cuprinde toate detaliile solicitate in caietul de sarcini.
9.6 Propunerea financiara va fi exprimata in lei fara TVA, respectiv cu TVA, si nu va depasi valoarea estimata pentru fiecare echipament.

10. CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
Conform specificatiilor caietului de sarcini anexat.

11. CRITERII DE ATRIBUIRE
Pretul cel mai scazut pentru oferta care indeplineste cerintele din caietul de sarcini.

12. INFORMATII SUPLIMENTARE
12.1 Raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari vor fi transmise la adresa achizitii@primaria-lumina.ro
12.2 Alte informatii referitoare la achizitie se pot obtine la adresa de email achizitii@primaria-lumina.ro

DOCUMENTE ATASATE

Print Friendly, PDF & Email