Primaria comunei Lumina, judetul Constanta, organizeaza in data de 28 iulie 2021 (ora 10.00 – proba scrisa) si 30 iulie 2021 (ora 10.00 – proba interviu), concursul de recrutare pentru urmatoarele functii publice de executie vacante:

1.Inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Contabilitate
1 post – Functie publica de executie – Inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Contabilitate
Conditii de participare :
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modifcarile si completarile ulterioare;
-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte economice;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani

2.Inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Executare Silita
1 post – Functie publica de executie – Inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Executare Silita
Conditii de participare :
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modifcarile si completarile ulterioare;
-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte economice sau stiinte juridice.
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani

3.Referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment Impozite si Taxe
1 post – Functie publica de executie – Referent, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Impozite si Taxe
Conditii de participare :
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modifcarile si completarile ulterioare;
-Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat.
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA

Bibliografie concurs contabilitate-executare-taxe

Dosarele se vor depune la sediul Primariei comunei Lumina, in intervalul de timp 28.06.2021 – 19.07.2021.

Relatii suplimentare despre  continutul dosarului si bibliografie se pot obtine de la sediul instituiei sau la tel.0241/251828 (int.14). Persoana de contact: Calin Doinita – Compartiment Resurse Umane.”

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copie a diplomei de master in domeniul administratiei publice,management ori specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei public, dupa caz, in situatia in cae diploma de absolvire sau de licenta a candidatului nu este echivalenta cu diploma de studii universitare de master in specialitate, conform prevederilor art.153, alin.2 din legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

f)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea functiei;

g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i)cazierul judiciar;

j)declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

Actele in copie vor fi insotite de documentele originale.

Fisa postului Taxe si Impozite

Fisa postului referent Taxe si Impozite

Fisa postului Contabilitate

Fisa Postului inspector contabilitate

Fisa postului Executare Silita

Fisa postului inspector executare silita

ACTUALIZARE

Rezultate selectie dosare Contabilitate

Rezultate dosare Exeutare Silita

Rezultate dosare Impozite si taxe

Rezultate proba scrisa IT

Rezultate proba scrisa contabilitate

Rezultate proba scrisa executare silita

Rezultate interviu compartiment Taxe si Impozite
Rezultate interviu Compartiment Contabilitate
Rezultate interviu Compartiment Executare Silita
Centralizator rezultate Taxe si impozite
Centralizator rezultate Contabilitate
Centralizator rezultate Executare Silita