Având în vedere prevederile Normelor Metodologie de Admitere in Corpul Experților Electorali, Autoritatea Electorală Permanentă este în căutarea de persoane interesate să devină experți electorali.

Ce reprezintă Corpul experților electorali?
Prin Corpul experților electorali se înțelege evidența permanentă a persoanelor care pot deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și străinătate sau locțiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă.

Cine poate fi expert electoral?
Poate face parte din Corpul experților electorali, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

Cum puteți face parte din Corpul experților electorali?

Admiterea în Corpul experților electorali se face:
– pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca președinte al biroului electoral al secției de votare sau locțiitor al acestuia;
– pe bază de examen.

Ce condiții trebuie să îndepliniți pentru a putea fi admis în Corpul experților electorali pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă?

Autoritatea Electorală Permanentă emite aviz favorabil pentru admiterea în Corpul experților electorali în cazul persoanei care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal;
h) a exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia la cel puțin un scrutin care a avut loc înaintea datei intrării în vigoare a Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente;
i) nu a săvârșit contravenții în legătură cu alegerile sau cu un referendum pe durata îndeplinirii funcției de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia;
j) nu a săvârșit erori grave în operațiunile de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale prevăzute de legislația în vigoare;
k) nu a fost exclusă din Corpul experților electorali;
l) nu s-a retras din Corpul experților electorali.

Cum vă puteți înscrie pentru a fi admis în Corpul experților electorali pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă
Persoanele interesate pot depune în scris, la sediul primariei, ori la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris sau în format electronic, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, o cerere scrisă privind admiterea în Corpul experților electorali din țară pe bază de aviz favorabil, datată și semnată, conținând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reședința, ocupația, profesia, telefonul și adresa de e-mail, însoțită de o declarație privind îndeplinirea condițiilor menționate, mai sus, la lit. a) – g), o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.
Primarii și prefecții vor redirecționa cererile de admitere în Corpul experților electorali din țară însoțite de documentele solicitate către Filiala sau Biroul Județean al Autorității Electorale Permanente din județul dumneavoastră.

Cum veți afla că ați fost admis în Corpul experților electorali pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă?
Verificarea îndeplinirii condițiilor menționate mai sus se realizează prin analiza declarației, a copiei actului de identitate și a copiei actului de studii.
În urma analizei, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoștință publică, prin afișare pe site-ul propriu, următoarele date de identificare ale persoanelor admise în Corpul experților electorali:
• numele;
• prenumele;
• inițiala tatălui;
• domiciliul.
De asemenea, puteți solicita ca răspunsul să vă fie comunicat prin poștă sau e-mail.

Ce condiții trebuie să îndepliniți pentru a fi admis în Corpul experților electorali pe baza de examen?

La examenul pentru admiterea în Corpul experților electorali poate participa persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal;
h) nu a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia;
i) persoanele care au fost excluse din Corpul experților electorali sub condiția ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 3 ani înaintea datei examenului;
j) persoanele care s-au retras din Corpul experților electorali, sub condiția ca retragerea să fi avut loc cu mai mult de un an înaintea datei examenului.

Cum vă puteți înscrie pentru a fi admis în Corpul experților electorali pe baza de examen?
Examenul de admitere în Corpul experților electorali poate avea una din următoarele forme:
a) examen scris, organizat într-un centru de examinare pus la dispoziție de către primar sau prefect, în condițiile legii, precum și la sediile Autorității Electorale Permanente, ale filialelor și birourilor acesteia;
b) examen în sistem online.

Înscrierea la examenul de admitere în Corpul experților electorali organizat într-un centru de examinare pus la dispoziție de către primar sau prefect se poate realiza în oricare din următoarele forme:
• programare online la examenul scris organizat într-un centru de examinare pus la dispoziție de către primar sau prefect, în condițiile legii, precum și la sediile Autorității Electorale Permanente, ale filialelor și birourilor acesteia în secțiunea special destinată acestui scop din site-ul Autorității Electorale Permanente;
• cerere scrisă privind admiterea în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen, datată și semnată olograf, depusă personal la Autoritatea Electorală Permanentă (coordonatele de contact ale Filialei sau Biroului județean al Autorității Electorale Permanente din județul dumneavoastră se regăsesc aici: http://www.roaep.ro/prezentare/filiala/) sau la sediul Primăriei sau Instituției Prefectului;
• cerere scrisă, datată și semnată olograf privind admiterea în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen  transmisă prin poștă Autorității Electorale Permanente, primarului sau prefectului.

Persoanele interesate pot depune în scris, la primari sau prefecți, ori la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris sau în format electronic, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, o cerere scrisă, datată și semnată, conținând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reședința, ocupația, profesia, telefonul și adresa de e-mail, însoțită de o declarație privind îndeplinirea condițiilor menționate mai sus la lit. a) – g), o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.
În cazul în care ați depus personal sau ați transmis prin poștă cererea scrisă, programarea la examenul scris organizat se realizează prin contactarea dumneavoastră de către evaluatorii Autorității Electorale Permanente.

Înscrierea la examenul în sistem online se realizează numai prin următoarele forme:
a) cerere scrisă, datată și semnată olograf, privind admiterea în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen, depusă personal la Autoritatea Electorală Permanentă (coordonatele de contact ale Filialei sau Biroului județean al Autorității Electorale Permanente din județul dumneavoastră se regăsesc aici: http://www.roaep.ro/prezentare/filiala/) sau la sediul Primăriei sau Instituției Prefectului. Cererea trebuie însoțită de copia actului de identitate și a actelor de studii ale solicitantului.
b) cerere scrisă, datată și semnată olograf, privind admiterea în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen, transmisă prin poștă Autorității Electorale Permanente, primarului sau prefectului. Cererea trebuie însoțită de copia actului de identitate și a actelor de studii ale solicitantului.
Primarii și prefecții vor redirecționa cererile de admitere în Corpul experților electorali din țară însoțite de documentele solicitate către Filiala sau Biroul Județean al Autorității Electorale Permanente din județul dumneavoastră, în termen de 48 de ore de la data înregistrării.

În ce constă examenul de admitere în Corpul experților electorali?
Examenul de admitere în Corpul experților electorali constă în soluționarea unui test-grilă de verificare a competențelor format din 15 întrebări cu câte 3 variante de răspuns. Numai o variantă de răspuns este corectă.
Examenul de admitere în Corpul experților electorali are ca obiect evaluarea următoarelor competențe specifice:
a) cunoașterea legislației în materia exercitării dreptului de vot și a modului de aplicare a acesteia;
b) planificarea operațiunilor electorale din secția de votare;
c) consemnarea rezultatelor votării.

Cum veți afla că ați fost admis în Corpul experților electorali pe baza de examen?
Examenul de admitere în Corpul experților electorali se consideră promovat în cazul în care candidatul rezolvă corect cel puțin 10 întrebări în maximum 30 de minute.
Rezultatul probei scrise se comunică verbal candidaților și se afișează pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente.
Candidații la examenul de admitere în Corpul experților electorali care se desfășoară în sistem online se identifică în aplicația gestionată de Autoritatea Electorală Permanentă în baza adresei de internet, a numelui de utilizator și a parolei primite pe adresa de e-mail din cererea de înscriere.
Rezultatul probei online se comunică automat candidatului și se afișează pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente.

IMPORTANT
Candidații care nu promovează examenul de admitere în Corpul experților electorali pot susține un nou examen de admitere scris sau în sistem online, după caz, pe baza unei programări telefonice sau online, fără a mai îndeplini alte formalități.

Hotărârea AEP nr. 11/2015 privind aprobarea metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali

Material de informare

Cerere de admitere în Corpul experţilor electorali din ţară pe bază de aviz favorabil

Cerere de admitere în Corpul experţilor electorali din ţară pe bază de examen

Print Friendly, PDF & Email