Unitatea Administrativ Teritorială Comuna LUMINA în calitate de Beneficiar al Contractului de finanţare cu nr. de identificare POSDRU/110/5.2/G/86892 aferent proiectului „Dezvoltarea Durabilă a Pieţei Muncii din Mediul Rural, prin Facilitarea Accesului la Ocupare ”, finantat din Fondul Social European,
anunţă organizarea procedurii de selecţie pentru identificarea unui partener (Partener National 3) şi încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea implementării proiectului menţionat. Obiectivele proiectului, aflate în sarcina Beneficiarului şi Partenerilor, sunt următoarele:
Obiectivul general al proiectului consta in integrarea pe piata muncii a persoanelor din mediul rural ce au resedinta pe raza teritoriala a unei comune din Regiunea de Dezvoltare Sud – Est, prin furnizarea unui program integrat de informare, mediere si formare, destinat persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta si somerilor, avand ca finalitate facilitarea insertiei acestora pe piata muncii, prin dobandirea informatiilor, competentelor si abilitatilor necesare angajarii in domeniile non-agricole specifice pietei locale a fortei de munca.
Proiectul îşi propune îndeplinirea următoarelor obiective specifice:
– asigurarea procesului de informare pentru 250 persoane, dintre care 190 persoane ocupate in agricultura de subzistenta si 60 someri, cu privire la oportunitatile de ocupare in domeniile non-agricole existente pe piata regionala a fortei de munca;
– asigurarea procesului de mediere pentru 250 persoane, dintre care 190 persoane ocupate in agricultura de subzistenta si 60 someri, in vederea identificarii corespondentei dintre profilul psiho-socio-profesional al acestora si oportunitatile de integrare pe piata muncii;
– asigurarea procesului de formare pentru 250 persoane, dintre care 60 someri si 65 persoane ocupate in agricultura de subzistenta precum si a 125 persoane ocupate in agricultura de subzistenta (in sensul formarii acestora in vederea dobandirii competentelor antreprenoriale de baza, necesare pentru initierea sau conducerea unei afaceri);
– facilitarea procesului de formare continua a resurselor umane, prin crearea unei biblioteci fizice si electronice, cu materiale relevante pentru dezvoltarea competentelor generale si specifice cerute pe piata muncii dinamica, moderna si incluziva.

Activitati:
– A1. Managementul proiectului si monitorizarea activitatilor
– A2. Achizitiile publice
– A3. Informarea şi publicitatea aferentă proiectului
– A4. Auditul financiar extern aferent proiectului
– A5. Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de informare şi conştientizare în rândul grupului ţintă în vederea iniţierii programului integrat de dezvoltare a resurselor umane
– A6. Furnizarea programelor de formare multimodulare, diferenţiate pentru fiecare categorie omogenă aparţinând grupului ţintă, inclusiv mediere.
In cadrul acestei activitatii vor fi derulate in paralel mai multe programe de formare, ce vor include inclusiv activitatea de mediere pentru 250 persoane apartinand grupului tinta, diferentiate in functie de necesitatile fiecarui grup omogen identificat, astfel: ▪ Administrator retele si Limba Straina – 15 someri; ▪ Lucrator Comercial si Limba Engleza – 25 someri; ▪ Sanatate si Securitate in Munca – 20 someri. ▪ Operator Introducere Date si Comunicare – 25 persoane ocupate in agricultura de subzistenta; ▪ Ingrijire Batrani si Limba Engleza – 20 persoane ocupate in agricultura de subzistenta; ▪ Baby-Sitter si Limba Engleza – 20 persoane ocupate in agricultura de subzistenta; ▪ Competenete antreprenoriale – 125 persoane ocupate in agricultura de subzistenta.
– A7. Furnizarea de servicii de consiliere şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri în mediul rural.

În conformitate cu contractul de finanţare menţionat, pe parcursul implementării proiectului, trebuie atinşi următorii indicatori:

Indicatori (1 output)

Numărul participanţilor din zonele rurale la programe integrate 250
Număr de participanţi la instruire – sustenabilitate zone rurale 250
Număr de participanţi FSE din mediul rural 250
Număr de participanţi FSE – femei 125
Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare – sustenabilitate zone rurale 250
Numărul participanţilor din zonele rurale 250
Numărul participanţilor din zonele rurale, din care: persoane ocupate în agricultura de subzistenţă 190
Numărul participanţilor la campanii de informare şi conştientizare 250
Numărul participanţilor la programe de formare profesională 250
Numărul participanţilor la activităţi de evaluare a învăţării anterioare 0
Numărul participanţilor la programe de sprijin pentru membrii de familie dependenţi 0
Indicatori [2 result] Valoare
Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate certificaţi (%) 100
Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate certificaţi (%), dintre care: femei 50
Ponderea participanţilor din zonele rurale certificaţi în cadrul programelor integrate, care au obţinut un loc de muncă (%) 5
Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate urmează o altă formă de pregătire sau şi-au găsit un loc de muncă (%) 5
Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni – sustenabilitate zone rurale 13
Număr de participanţi la instruire care urmează o altă formă de pregătire – sustenabilitate zone rurale 0
Număr de participanţi la instruire certificaţi – sustenabilitate zone rurale 250
Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect – sustenabilitate zone rurale 0
Indicatori adiţionali [output] Valoare
Numar de participanti la activitatile de mediere pe parcursul implementarii proiectului 250
Numar de persoane din mediul rural informate ca urmare a realizarii conferintelor de presa 5000
Numar de persoane din mediul rural informate ca urmare a realizarii web-site-ului 1000
Numar de persoane din mediul rural informate ca urmare a conceperii, editarii si multiplicarii materialelor informative 617
Numar de persoane implicate in implementarea proiectului 9
Indicatori adiţionali [result] Valoare
Ponderea membrilor grupului tinta extins care au acces gratuit la biblioteca virtuala (%) 100
Numar de participanti din mediul rural care au obtinut o certificare (diploma) in urma absolvirii cursurilor 250
Numar de participanti care au urmat cel putin un modul referitor la egalitatea de sanse, TIC si inovare, precum si dezvoltare durabila 250
Numar de participant din mediul rural care au fost consiliati si informati in vederea initierii unei noi afaceri 125

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1432472 lei.

RESPONSABILITĂŢI PARTENER 3:

Partenerul are un rol crucial in operationalizarea proiectului, prin prisma faptului ca va fi responsabil pentru desfasurarea programelor de formare, care reprezinta o componenta de baza a programului integrat promovat prin proiect. Partenerul va fi implicat in toate cele trei faze esentiale ale implementarii proiectului, respectiv finantarea proiectului, implementarea proiectului si furnizarea de expertiza, resurse umane si materiale. Acesta va fi implicat in:

–       ACTIVITATEA DE FINANTARE A PROIECTULUI: Partenerul va aduce un aport de 10% la acoperirea contributiei solicitantului, respectiv 3.160,40 lei.

–       ACTIVITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:

  • A5. Dezvoltarea si implementarea campaniilor de informare si constientizarea in randul grupului tinta in vederea initierii programului integrat de dezvoltare a resurselor umane – alaturi de Solicitant si Partener National 1
  • A6. Furnizarea programelor de formare multimodulare, diferentiate pentru fiecare categorie omogena apartinand grupului tinta, inclusiv mediere – alaturi de Solicitant, Partener National 1 si Partener National 2

–       FURNIZAREA DE EXPERTIZA SI RESURSE UMANE:  va furniza experiza si resurse umane pe durata de desfasurare a activitatilor in care acesta este implicat, punand la dispozitia proiectului un expert pe termen lung si 3 formatori specializati care va desfasura o parte din activitatile de formare incluse in cadrul proiectului.

Bugetul alocat Partenerului 3 este de  250.292,00 lei

Bugetul care se va aloca Partenerului (valoare ferma in lei, angajata prin Acordul de Parteneriat) este destinat, in principal, conform Contractului de finantare, cheltuielilor cu resursele umane iar rambursarea se va face, pe baza regulilor de eligibilitate a cheltuielilor prevazute in legislatia nationala si comunitara si conform Instructiunilor FSE-POSDRU, pe baza documentelor validate si auditate.

Partenerii trebuie sa respecte regulile generale de eligibilitate mentionate in Ghidul Solicitantului – Conditii Generale, capitolul 3.1.

Se vor prezenta urmatoarele documentele:

–       Comunicarea scrisă  (Scrisoare de intenţie/motivaţie) trebuie să fie însoţită obligatoriu de urmatoarele documentele:

1. Pentru instituţii publice:

(a) Declaraţie din care să reiasă numărul, tipul si anul emiterii actului de înfiinţare al

Instituţiei respective, semnată si stampilată de către reprezentantul legal al solicitantului.

 

1. Pentru societăţi comerciale înfiinţate in baza Legii nr.31/1990 privind societăile comerciale, republicată:

a) Documentele statutare, inclusiv actele adiţionale, dacă există (copie);

b) Certificatul de înregistrare fiscală/CUI (copie);

c) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului care să ateste că organizaţia dumneavoastră nu este în stare de insolvenţă sau pe cale de lichidare, nu are afacerile administrate de către tribunal, nu sunt începute proceduri de aranjamente cu creditorii, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situaţii, sau nu este în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia si reglementările naţionale în vigoare (original+ copie);

d) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie să cuprindă: formular 01 „Capitaluri” si formular 02 „Rezultat patrimonial”. Bilanţul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcţionează, trebuie să fie vizibil numărul de înregistrare si antetuI cu datele de identificare complete (in copie conform cu originalul.

(e) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr.673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală

pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora. La sectiunea C „Informatii pentru verificarea eligibilitătii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile”, suma înscrisă la litera a) nu trebuie să depăsească 1/12 din suma înscrisă la litera b) (in original sau copie legalizată). Pentru obtinerea acestui certificat, solicitantul trebuie să depună la Agentia Natională de Administrare Fiscală, Directia Generală a Finantelor Publice Judeteană sau a Municipiului Bucuresti, după caz, o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21 a Ordinului mai sus mentionat, in care acesta trebuie să completeze si rubrica destinată contribuabililor care solicită fonduri externe nerambursabile.

(f) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr.2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea si urmărirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale (in original). Certificatul trebuie să fie însotit de Anexa privind verificarea eligibilitătii solicitantilor de fonduri externe nerambursabile emisă in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice, nr. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfăsurată de către organele fiscale locale, în care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează, la data întocmirii certificatului de atestare fiscală, in următoarea situatie: „obligatiile de plată scadente nu depăsesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru încheiat”.Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie să depună la Autoritătile administratiei publice locale o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr.2052bis/1528/2006, in care acesta trebuie să solicite si eliberarea Anexei mentionate anterior.

 

2. Pentru organizaţii non-profit înfiinţate în baza OG nr.26/2000 cu privire la

Asociaţii si fundaţii, cu modificările si completările ulterioare:

(a) Documentele statutare inclusiv actele adiţionale si hotărârile judecătoresti de modificare, dacă este cazul (copie, cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată si stampilată de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagina)

b) Hotărârea Judecătorească de înfiinţare (copie, cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată si stampilată de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagină);

(c) Extras actualizat din Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor sau certificat emis de Judecătorie sau Tribunal, care să ateste numărul de înregistrare al organizaţiei dumneavoastră si situaţia juridică a organizaţiei (original sau copie legalizată);

(d) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie să cuprindă: formular 01 „Capitaluri” si formular 02 „Rezultat patrimonial”. Bilanţul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcţionează, trebuie să fie vizibil numărul de înregistrare si antetul cu datele de identificare complete (in copie conform cu originalul);

(e) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr.673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală

pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora. La sectiunea C „Informatii pentru verificarea eligibilitătii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile”, suma înscrisă la litera a) nu trebuie să depăsească 1/12 din suma înscrisă la litera b) (in original sau copie legalizată). Pentru obtinerea acestui certificat, solicitantul trebuie să depună la Agentia Natională de Administrare Fiscală, Directia Generală a Finantelor Publice Judeteană sau a Municipiului Bucuresti, după caz, o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21 a Ordinului mai sus mentionat, in care acesta trebuie să completeze si rubrica destinată contribuabililor care solicită fonduri externe nerambursabile.

(f) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr.2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea si urmărirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale (in original). Certificatul trebuie să fie însotit de Anexa privind verificarea eligibilitătii solicitantilor de fonduri externe nerambursabile emisă in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice, nr. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfăsurată de către organele fiscale locale, în care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează, la data întocmirii certificatului de atestare fiscală, in următoarea situatie: „obligatiile de plată scadente nu depăsesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru încheiat”.Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie să depună la Autoritătile administratiei publice locale o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr.2052bis/1528/2006, in care acesta trebuie să solicite si eliberarea Anexei mentionate anterior.

 

Atenţie:

• Certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF trebuie să cuprindă perioada estimată de

semnare a Acordului de Parteneriat în condiţiile în care are o valabilitate de doar 30 de zile de la data eliberării.

 

 

Fiecare candidat, indiferent de forma de organizare, trebuie sa prezinte si urmatoarele documente:

–       Declaratie semnata de reprezentantul legal, privind existent resurselor administrative, cu indicarea numarului total de angajati in fiecare din ultimii 2 ani

–       Declaratie semnata de reprezentantul legal prin care organizatia isi asuma cofinantarea in cadrul proiectului cu specificarea procentului conform Cererii de finantare si eventualele cheltuieli neeligibile aferente activitatii pe care o va desfasura in cadrul proiectului.

–       Declaratie de eligibilitate – in original – comform prevederilor GSCG 2010 pag. 50

–       Declaratie privind incadrarea in categoriile de solicitanti si parteneri eligibil – in original – conform prevederilor GSCG 2010 pag. 58.

–       Imputernicirea reprezentantului legal sau al consiliului director al organizatiei pentru persoana desemnata sa depuna oferta (daca este cazul)

–       Autorizatia/Acreditarea care atesta calitatea de Furnizor de Formare Profesionala Continua autorizat, public sau privat (conform O.G. nr. 129/200 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare).

–       CV-ul in în limba română, indicând funcţia/rolul în proiect, in format Europass (semnat si datat) si documentele justificative ale expertului propus sa faca parte din echipa de experti pe termen lung a proiectului, pentru implementarea activitatilor conform Graficului de activitati, in sarcina Partenerului National 3.

Pozitia cheie din echipa Partenerului este  Responsabil cu Activităţile de Formare (1 persoana) – expert pe termen lung: studii superioare; certificare in domeniul managementului de proiect; certificat de absolvire curs ,,Formator”; experienta de minim 2 ani in domeniul formarii profesionale, activitati de predare/implementare a activitatii de instruire/formare profesionala.

 

Expertul pe termen lung  va desfasura activitati specifice pentru desfasurarea si operationalizarea Activitatii de formare profesionala. Acesta va avea rolul de a coordona activitatile de formare profesionala desfasurate pe parcursul a 8 luni in cadrul programului integrat propus prin proiect.

PROCESUL DE EVALUARE:

Criteriu DA NU
Potentialul partener reprezinta organizatii cu personalitate juridica, legal constituite in Romania sau intr-un stat membru UE, in cazul partenerilor transnationali)
Potentialul partener  poate desfasura activitatile mentionate din cadrul proiectului si are in obiectul de activitate al institutiei pe care o reprezinta si activitatea/activitatile din cadrul proiectului pentru care are rol de partener (prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabila sindicatelor, patronatelor si asociatiilor profesionale)
Potentialul partener nu se afla intr-una din situatiile in care nu i se poate acorda finantarea nerambursabila, prevazute in Ghidul Solicitantului – Conditii Generale (cap 3.1)
Autorizatia /Acreditarea care atesta calitatea de Furnizor de Formare Profesionala Continua autorizat, public sau privat (conform O.G. nr. 129/200 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare)
Potentialul partener demonstreaza capacitate operationala, prin existenata resurselor umane, materiale, administrative.

 

CRITERII DE SELECŢIE

 

Punctaj maxim: 100 puncte
Experienta potentialului partener in domeniul in care acesta va fi implicat in proiect, inclusiv capacitatea de a gestiona activitatea respectiva in cadrul proiecului. 30
Potentialul partener are experinta un furnizarea de servicii/activitati in cadrul   proiectelor. 20
Resursele umane, materiale pe care le poate pune la dispozitie pentru sustinerea parteneriatului in proiect. 30
Relevanta experientei din CV-ul prezentat in format Europass pentru activitatile Partenerului si obiectivele proiectului

 

20

 

Intenţia de participare la selecţie trebuie să fie comunicată în scris, redactată în limba română şi comunicată până la data data limită de depunere de 18 decembrie 2012 ora 10:00, la sediul Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Lumina  din Strada Mare, Numarul 170, Comuna Lumina, Judetul Constanta, Romania cu precizarea: pentru proiectul “Dezvoltarea Durabilă a Pieţei Muncii din Mediul Rural, prin Facilitarea Accesului la Ocupare”- Propunere de parteneriat, în atenţia doamnei Anghelina Nazîru – Asistent Manager.

Potenţialii parteneri trebuie să îndeplinească două categorii de condiţii: cele legate de cerinţele Ghidului Solicitantului aplicabile în acest apel şi cele legate de capacitatea de a implementa activităţile ce-i vor reveni conform descrierii de mai sus. Îndeplinirea acestor condiţii trebuie să fie demonstrată prin documente legale.

 

Conform regulilor FSE, proiectul nu este generator de profit.

Pentru eventuale clarificări sau detalii suplimentare vă puteţi adresa doamnei Anghelina Naziru, Asistent Manager (primarialumina@yahoo.com).

 

Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 18 decembrie 2012, ora 11:00.