Primăria comunei Lumina,județul Constanța,organizează in data de 10 iulie 2023(ora 10,00 – proba scrisa) si 12 iulie 2023(ora 10,00-proba interviu), concursul de recrutare pentru urmatoarele funcții contractuale de execuție vacante pe durată nedeterminată:

1 post ingrijitor la domiciliu – Serviciul de Ingrijire la Domiciliu

Condiţii generale: cele prevăzute de art.15 din H.G. nr. 1336 / 2022  cu modificările si completările de art.542 alin.1 si 2 in OUG nr.57/2019 cu modificările si completările ulterioare

 Condiții specifice privind ocuparea postului:

1.Studii de specialitate: studii generale sau medii /medii finalizate cu diplomă de bacalaureat

2.Perfectionări(specializări):adeverintă / certificat cursuri calificare de ingrijitor la domiciliu

3.Vechimea in muncă necesară ocupării postului: fără vechime

4.Disponibilitate privind programul de lucru

Bibliografie ingrijitor la domiciliu

1.Ordinul nr.29/2019 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor destinate paersoanelor vâstnice , persoanelor fără adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protecție a copilului si altor categorii de personae adulte aflate in dificultate, precum a serviciilor acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinele sociale.

Tematica:

ANEXA nr. 8:

STANDARDE MINIME de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, cod 8810ID – Ordinul nr.29/2019 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor destinate paersoanelor vâstnice , persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum a serviciilor acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinele sociale.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a)formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i)curriculum vitae, model comun european.

Actele vor fi prezentate si in  original in vederea verificării conformitații copiilor cu acestea.

Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/ saptamina.

Concursul va avea loc la sediul Primariei comunei Lumina,din str.Mare nr.170.

Depunere dosare:

 -perioada de depunere a dosarelor 19.iunie.2023  – 30.iunie.2023, ora 12,00.

-perioada selectie dosare concurs: in termen de maximum 2 zile lucratoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

-perioada de contestație: in termen de cel mult 24 ore de la afisării rezultatului selecției dosarelor.

-perioada solutionare contestație la selecție :in termen de maximum 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Facem precizarea ca postul se incadreaza la art.IV,alin.1,lit.a din OUG 34/2023 pribvind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Relatii suplimentare despre continuțul dosarului si a bibliografiei se pot  obține:

-site-ul Primăriei : www.primaria-lumina.ro – Secțiunea Resurse Umane;

– de la sediul instituției  – avizier sau la tel.0241/251828 (int.1004). Persoana de contact: Călin Doinița – Compartiment Resurse Umane.”

DOCUMENTE ATASATE

Print Friendly, PDF & Email